مقاله بررسي تاثير برنامه درسي ويژه ارتقا خواندن، بر سطح خواندن دانش آموزان نارسا خوان پايه سوم ابتدايي شهر ياسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برنامه درسي ويژه ارتقا خواندن، بر سطح خواندن دانش آموزان نارسا خوان پايه سوم ابتدايي شهر ياسوج
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله نارسا خواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فياض بخش حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشاه جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تاثير برنامه درسي ويژه ارتقا در سطح خواندن دانش آموزان نارساخوان پايه سوم ابتدايي بوده است. طرح پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماري پژوهش را کليه دانش آموزان نارساخوان پايه سوم ابتدايي شهر ياسوج تشکيل داده اند. اين پژوهش روي ۳۰ نفر از دانش آموزان نارساخوان پايه سوم ابتدايي انجام گرفته است و آزمودنيها بطور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفته اند، تعداد آزمودنيها در هر گروه برابر ۱۵ نفر است. براي تشخيص نارساخواني آزمودنيها، از آزمون هوشي ريون، آزمون بندرگشتالت، چک ليست نارساخواني و همچنين از آزمون تشخيصي سطح اصفهان بعنوان ابزاري جهت مقايسه نمرات خواندن دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون استفاده گرديده است. بطور کلي نتايج پژوهش حاضر نشان داده که برنامه درسي ارتقا سطح خواندن توانسته با آموزش مهارتهاي مربوط به خواندن در کليه اين مهارتها موثر بوده و باعث کاهش معني دار نمرات خطاي دانش آموزان نارساخوان در کليه مهارتهاي خواندن مورد بررسي و افزايش مهارت خواندن آنها گردد. نتيجه کلي اين که آموزش خرده مهارت هاي خواندن به روش تعاملي باعث تسهيل يادگيري خواندن مي شود. زيرا خرده مهارت هايي که رشد نکرده اند مانع رشد مهارت هاي ديگر مي شوند.