مقاله بررسي تاثير برنامه واحد درسي تربيت بدني ۲ تنظيم شده بر اساس مدل بزنف بر فعاليت جسماني منظم دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۷۰ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير برنامه واحد درسي تربيت بدني ۲ تنظيم شده بر اساس مدل بزنف بر فعاليت جسماني منظم دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزنف
مقاله برنامه آموزشي
مقاله تربيت بدني ۲
مقاله فعاليت جسماني منظم
مقاله دانشجويان دختر
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي زهراالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شكرچي زاده پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به مزاياي انجام فعاليت جسماني منظم و شيوع بالاي بي تحركي بين بانوان و نقش برنامه هاي آموزشي بر اساس مدل هاي آموزش بهداشت، مطالعه حاضر به بررسي تاثير برنامه واحد درسي تربيت بدني (۲) تنظيم شده بر اساس مدل بزنف (BASNEF) بر فعاليت جسماني منظم دانشجويان دختر مي پردازد.
روش بررسي: پژوهش حاضر مطالعه اي تجربي بود كه جامعه پژوهش را كليه دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه واحد تربيت بدني ۲ را در نيم سال اول سال تحصيلي ۸۶-۸۵ انتخاب كرده بودند، تشكيل داد (N=120). همه اين دانشجويان در ۶ كلاس قرار داشتند كه به صورت تصادفي به دو گروه كنترل (۳ كلاس) و مداخله (۳ كلاس) تقسيم شدند. ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه تنظيم شده بر اساس مدل بزنف و پرسشنامه فعاليت جسماني بين المللي IPAQ بوده است. دانشجويان گروه مداخله به مدت دو ماه تحت برنامه آموزشي بر اساس اجزاي مدل بزنف (متشكل از باورها، نگرش ها، هنجار هاي انتزاعي، عامل توانمند ساز) قرارگرفتند. گروه كنترل هم به مدت دو ماه تحت آموزش معمول واحد عمومي تربيت بدني (۲) قرار گرفتند. اطلاعات مربوط قبل، بعد، ۲ ماه و ۴ ماه بعد از مداخله جمع آوري شد. و مورد آناليز آمار تحليلي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات متغيرهاي اجزاي مدل بزنف بين گروه كنترل و مداخله بعد از مداخله آموزشي اختلاف معني داري را نشان داد. گروه مداخله به طور معني داري عملكرد بهتري در خصوص انجام فعاليت جسماني منظم در ۲ و ۴ ماه پس از پايان برنامه آموزشي داشت.
نتيجه گيري: مدل بزنف مي تواند در طراحي برنامه آموزشي واحد تربيت بدني جهت بهبود عملكرد دانشجويان در زمينه انجام فعاليت جسماني منظم كاربرد داشته باشد.