مقاله بررسي تاثير بسته بندي بر ميزان تجمع آهن، قلع و سرب در كمپوت گيلاس (رقم گيلاس سياه مشهد) طي شرايط نگه داري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بسته بندي بر ميزان تجمع آهن، قلع و سرب در كمپوت گيلاس (رقم گيلاس سياه مشهد) طي شرايط نگه داري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله قلع
مقاله سرب
مقاله قوطي حلبي
مقاله انعطاف پذير
مقاله اسپكتروفوتومتري جذب اتمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نجفي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير دو نوع بسته بندي، قوطي حلبي (قلع اندود) و نوعي بسته بندي انعطاف پذير بر ميزان تجمع فلزات آهن، قلع و سرب در كمپوت گيلاس مورد ارزيابي قرار گرفت. كمپوت گيلاس در شرايط يكسان در دو نوع بسته بندي توليد و تغييرات ميزان فلزات در آن، طي نگهداري در درجه حرارت هاي ۴، ۲۳، ۳۵ و ۴۰ درجه سلسيوس، بلافاصله پس از توليد و در روزهاي ۳۰، ۶۰ و ۹۰ پس از آن به روش اسپکتروفوتومتري جذب اتمي اندازه گيري شد. ميانگين ميزان آهن موجود در نمونه ها، در قوطي برابر ۴٫۸۵۸ و در بسته انعطاف پذير برابر ۳٫۱۶۱ mg/kg، ميانگين ميزان سرب در قوطي ۳۸٫۴۵۹ و در بسته انعطاف پذير ۳۳٫۹۹۳mg/kg و ميانگين ميزان قلع در قوطي برابر ۵۰۰٫۲۰۳mg/kg و در بسته هاي انعطاف پذير ۳۸۷٫۹۷۸mg/kg تعيين گرديد. نتايج تجزيه واريانس داده ها حاکي از آن است که اثر نوع بسته بندي بر تغييرات ميزان فلزات فوق در سطح a=%5 معني دار است و ميزان آهن، قلع و سرب در قوطي ها طي زمان نگهداري به طور معني داري افزايش مي يابد. هم چنين دما سرعت حل شدن فلزات مذکور را افزايش مي دهد و نمونه هاي نگهداري شده در دماهاي بالاتر، داراي محتوي فلزات بيشتر بودند. در نمونه هاي بسته بندي انعطاف پذير، تغييرات ميزان فلزات فوق طي زمان ناچيز بود و مي توان گفت اين نوع بسته بندي تغيير معني داري در ميزان فلزات در كمپوت گيلاس ايجاد نميكند.