مقاله بررسي تاثير به کارگيري بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد صادراتي صادركنندگان نمونه بخش صنعت در سال هاي ۸۴-۱۳۷۹ (با تاكيد بر اينترنت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير به کارگيري بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد صادراتي صادركنندگان نمونه بخش صنعت در سال هاي ۸۴-۱۳۷۹ (با تاكيد بر اينترنت)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي الكترونيكي
مقاله عملكرد صادراتي
مقاله بازاريابي اينترنتي
مقاله صادركنندگان نمونه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اسفنجاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيشرفت و توسعه روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات تاثيرات عميق و گسترده اي در فرايندهاي تجاري به وجود آورده و اينترنت به عنوان موثرترين بستر بازاريابي الكترونيكي با پوشش جهاني امكان رسيدن شركت ها به بازارهاي بين المللي را فراهم ساخته است. اما بسياري از شركت ها در زمينه چگونگي استفاده از روش هاي گوناگون بازاريابي الکترونيکي و تاثيرات آن در بازارهاي صادراتي از اطلاعات و آگاهي هاي لازم برخوردار نيستند. تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير به کارگيري روش هاي بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد صادراتي شركت هاي توليدي-صادراتي انجام گرفته است به عبارت ديگر اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به اين سوال بوده است که آيا بين استفاده از اينترنت در فعاليت هاي بازاريابي و عملكرد صادراتي رابطه وجود دارد؟ جامعه اين تحقيق صادركنندگان نمونه بخش صنعت در سال هاي ۸۴-۱۳۷۹ مي باشد. به منظور پاسخگويي به سوال تحقيق يك فرضيه اصلي و شش فرضيه فرعي تعريف و با ارايه يك مدل مفهومي، رابطه ميان بکارگيري بازاريابي الكترونيكي وعملكرد صادراتي در شركت هاي مذکور مورد آزمون قرار گرفت. براي بررسي فرضيات از آزمون همبستگي پيرسون و براي تحليل هاي اضافي از تجزيه و تحليل واريانس و رگرسيون استفاده گرديد. نتايج بررسي ها حاكي از آن است كه بين استفاده از اينترنت در فعاليت هاي بازاريابي و عملکرد صادراتي شرکت هاي مورد تحقيق رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد. اين ارتباط در هر يك از ابعاد سه گانه بازاريابي الكترونيكي، يعني استفاده از اينترنت در فعاليت هاي مرتبط با مشتري، مرتبط با كانال هاي توزيع و تحقيقات بازاريابي با عملكرد صادراتي، يعني رشد و سودآوري صادرات، ورود به بازارهاي جديد، بهبود وضعيت سهم بازار و ايجاد ذهنيت مثبت نسبت به محصولات، خدمات و نام و نشان تجاري شركت مورد تاييد قرار گرفت.