مقاله بررسي تاثير به کارگيري دانش آموختگان آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير به کارگيري دانش آموختگان آموزش عالي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادي
مقاله سرمايه انساني
مقاله آموزش عالي
مقاله همگرايي
مقاله تصحيح خطاي برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: سپهبان قره بابا اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل متعددي بر رشد اقتصادي يک کشور موثر هستند. بر اساس نظريه هاي ارايه شده توسط اقتصاددانان، مدل هاي مختلفي براي کمي سازي ارتباط بين متغيرهاي تاثيرگذار بر رشد اقتصادي طراحي شده است. يکي از اين الگوها مدل هاي رشد درون زا مي باشند که در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرند. در مدل رشد درونزاي مورد استفاده در اين تحقيق، رشد اقتصادي ايران به عنوان يک متغير درونزا معرفي گرديده که تابعي از سرمايه گذاري در نيروي انساني، سرمايه گذاري فيزيکي و بدهي هاي خارجي است. پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، به عنوان متغيرهاي موهومي دراين مدل لحاظ شده است. مدل طراحي شده در اين مقاله با استفاده از روش پنج مرحله اي يوهانسن برآورد شده است.
نتايج حاصله از به کارگيري اين مدل گوياي آن است که در بلندمدت تاثيرپذيري متغير رشد از متغير سرمايه انساني به مراتب بيشتر از سرمايه فيزيکي است. جهت دستيابي به يک نرخ رشد اقتصادي بالا پيشنهاد مي شود سرمايه گذاري در نيروي انساني شديدا توسعه يابد. علاوه بر آن لازم است که سرمايه گذاري در سرمايه هاي فيزيکي نيز گسترش پيدا کند. همچنين توصيه مي شود جهت سرمايه گذاري در سرمايه هاي فيزيکي به جاي جذب سرمايه هاي خارجي و دريافت وام از خارج، از پس اندازهاي داخلي استفاده شود.