مقاله بررسي تاثير به کارگيري مديريت زنجيره تامين بر رضايت مشتري در صنعت نساجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير به کارگيري مديريت زنجيره تامين بر رضايت مشتري در صنعت نساجي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زنجيره تامين
مقاله مديريت روابط تامين کنندگان
مقاله رضايت مشتري
مقاله صنعت نساجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معبودي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ابوسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پور پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق کيفيت روابط زنجيره تامين که ابعاد آن شامل ارتباطات، همکاري، تعهد، وابستگي، انطباق و اعتماد است به عنوان يکي از فرآيند هاي اصلي مديريت زنجيره تامين و متغير مستقل، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين رضايت مشتري که يکي از معيار هاي مهم براي سنجش کيفيت قلمداد مي شود به عنوان متغير وابسته تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه به تعيين رابطه بين اين دو متغير پرداخته شده است. از نظر اجرا، اين تحقيق از نوع همبستگي بوده و به صورت ميداني انجام شده است. جامعه آماري تحقيق تامين کنندگان شرکت نساجي مازندران با ۳۰ نمونه مي باشد. ابزار اندازه گيري تحقيق پرسش نامه بوده و از طريق آزمون پيرسون رابطه بين دو متغير مورد بررسي قرار گرفت. يافته هايي که تحقيق به آن اشاره کرده است عبارتند از مديريت روابط تامين کنندگان در صنعت نساجي که ارتباط مستقيم با رضايت مشتري دارد. نتايج نشان داد بيشترين بعدي که با رضايت مشتري رابطه دارد ارتباطات و کمترين بعد وابستگي مي باشد. در انتها مشخص گرديد مديريت زنجيره تامين صنعت نساجي با رضايت مشتري رابطه مستقيم دارد.