مقاله بررسي تاثير بيماري آسم بر عملکرد مبتلايان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بيماري آسم بر عملکرد مبتلايان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله بيماري هاي مزمن
مقاله وضعيت عملکردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرش ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: شوقي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: تجويدي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: آسـم يک بيماري التهابي دستـگاه تنفسي است که بر عملکرد رواني، اجتماعي و اقتصادي بيمار تاثير ميگذارد . لذا اين مطـالعه با هدف تعيـين تاثير بيماري آسم بر عملکرد مبتلايان انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي است که بر روي ۴۰۰ بيمار مبتلا به آسم بستري در بيمارستان هاي آموزشي کرج در سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۸۷ با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده انجام گرفته است. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه بود که مشخصات فردي و عملکرد بيماران را در ابعاد عملکرد رواني، اجتماعي و اقتصادي مي سنجيد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که اکثر واحدهاي مورد مطالعه زن، متاهل و غير سيگاري بودند. در بررسي ارتباط بين سن (P=0.00)، وضعيت تاهل (P=0.001) و عملکرد رواني، سطح تحصيلات و عملکرد اجتماعي (P=0.00)، اقتصادي (P=0.0026) و رواني (P=0.00)، سال هاي ابتلا به بيماري و عملکرد اجتماعي (P=0.049)، سابقه اعتياد و عملکرد رواني (P=0.004) و شدت بيماري آسم و عملکرد اجتماعي (P=0.049) ارتباط معني دار مشاهده شد. اما بين شدت بيماري آسم و عملکرد رواني و اقتصادي، جنس و دفعات بستري با ابعاد عملکردي بيمار ارتباط معني دار مشاهده نگرديد.
بحث و نتيجه گيري: توصيه مي شود عملکرد بيماران آسمي به عنوان بخشي از برنامه هاي مراقبتي به صورت دوره اي با هدف ارزيابي نتايج اقدامات درماني آنان بررسي گردد.