مقاله بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روي خصوصيات مورفولوژيک و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس ۶۰۴ در منطقه شيروان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در كشاورزي پويا از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روي خصوصيات مورفولوژيک و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس ۶۰۴ در منطقه شيروان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت (.Zea mays L)
مقاله تاريخ كاشت
مقاله تراكم
مقاله اجزاي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ هاي مختلف كاشت و تراکم بر عملكرد و اجزاي عملكرد و خصوصيات رشدي گياه ذرت (Zea mays L.) آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۴ در منطقه شيروان اجرا شد. اين آزمايش با استفاده از طرح كرت هاي خرد شده با سه تكرار به اجرا در آمد كه در آن تاريخ كاشت در سه سطح، شامل ۱۵ ارديبهشت، ۳۰ ارديبهشت و ۱۵خرداد به عنوان عامل اصلي در قالب بلوك هاي كامل تصادفي و تراکم در سه سطح، شامل ۷۵ هزار، ۹۵ هزار و ۱۱۵ هزار بوته درهکتار به عنوان عامل فرعي که در رديف هاي ۶۰ سانتي متري کشت شده بودند، قرار گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد كه با تاخير در كاشت از ۱۵ ارديبهشت به ۱۵ خرداد، طول مراحل رشد كاهش يافت. اما درجه روزهاي تجمعي در تاريخ هاي مختلف تا اندازه زيادي مشابه بود. بين تراكم هاي مختلف از نظر طول مراحل مختلف رشد اختلافي مشاهده نشد. تاريخ كاشت، اثر معني داري در سطح ۱ درصد بر خصوصيات مورفولوژيك گياه شامل ارتفاع گياه، طول بلال، قطر قاعده ساقه، تعداد برگ و قطر بلال، تعداد رديف دانه روي بلال، طول دانه، طول چوب بلال، وزن خشك محور بلال و فاصله محل بلال از سطح زمين در گياه داشت. تاريخ كاشت، اثر معني داري درسطح ۱ درصد بر خصوصيات مورفولوژيك گياه، شامل ارتفاع گياه، طول بلال، قطر قاعده ساقه، تعداد برگ و قطر بلال، تعداد رديف دانه روي بلال، طول دانه، طول چوب بلال، وزن خشك محور بلال و فاصله محل بلال از سطح زمين در گياه داشت، به طوري كه با تاخير در كاشت، اين خصوصيات از يك روند كاهشي برخوردار بودند. تاثير تراكم هاي مختلف نيز بر خصوصيات مورفولوژيك معني دار بود. تيمارهاي تاريخ كاشت و تراکم، اثر معني داري در سطح ۱ درصد بر اجزاي عملكرد گياه، شامل تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در رديف بلال، وزن بلال و وزن صد دانه داشت. همچنين اثر تاريخ كاشت و نيز تراكم گياهي بر عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت در سطح ۱ درصد معني دار بود. بالاترين عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك مربوط به تاريخ کاشت ۱۵ ارديبهشت و تراکم ۱۱۵ هزار بوته در هکتار بود. در اين بررسي همچنين تاريخ كاشت بر جذب نور، تاثير معني داري داشت.