مقاله بررسي تاثير تاريخ كاشت و نيتروژن بر عملکرد، اجزاي عملکرد و مواد موثر گياه دارويي بزرک .Linum usitatissimum L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ كاشت و نيتروژن بر عملکرد، اجزاي عملکرد و مواد موثر گياه دارويي بزرک .Linum usitatissimum L
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزرک
مقاله تاريخ كاشت
مقاله نيتروژن
مقاله عملكرد
مقاله اجزاي عملكرد
مقاله روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: آينه بند امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ كاشت و نيتروژن بر عملکرد، اجزاي عملکرد و مواد موثر بزرک، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار طي سال هاي زراعي ۱۳۸۴-۸۵ و ۱۳۸۵-۸۶ در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ياسوج اجرا شد. پنج تاريخ كاشت شامل بيستم اسفند، يکم، دهم و بيستم فروردين و يکم ارديبهشت ماه به عنوان فاکتور اصلي و چهار سطح كود شامل شاهد (بدون كود)، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار از منبع اوره به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه مرکب دو ساله داده هاي آزمايش نشان داد که با تاخير در کاشت، ارتفاع گياه، تعداد شاخه فرعي، تعداد ميوه، عملكرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص سطح برگ، ماده خشك، سرعت رشد محصول و درصد روغن به طور معني داري كاهش يافت. مصرف ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص بر ارتفاع گياه، تعداد شاخه فرعي، تعداد ميوه، عملكرد دانه، شاخص سطح برگ، ماده خشك و سرعت رشد محصول افزايش معني داري داشت. تاريخ كاشت اول بيشترين (۱۸۰۱٫۱۲ كيلوگرم در هكتار) و تاريخ كاشت پنجم كمترين عملكرد دانه (۷۶۰٫۴۸ كيلوگرم در هكتار) را توليد كردند. هم چنين بيشترين و کمترين ميزان عملكرد دانه به ترتيب در سطح ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص و شاهد به دست آمد. بيشترين ميزان روغن ۳۴٫۶ درصد بود که در تاريخ كاشت اول به دست آمد. تاريخ كاشت اول با ۵۲٫۳۸ درصد بيشترين و تاريخ كاشت پنجم با ۵۰٫۵۸ درصد كمترين اسيد چرب لينولنيك را توليد كرد. تاريخ كاشت بر اسيدهاي چرب اولئيك و لينولئيك اثر معني داري نداشت. بيشترين اسيد چرب لينولنيك (۵۲٫۶۴ درصد) و اسيد چرب لينولئيك (۱۵٫۳۶ درصد) با مصرف ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص و بيشترين اسيد اولئيك (۲۰٫۵۹) در تيمار شاهد (بدون مصرف كود نيتروژن) به دست آمد.