مقاله بررسي تاثير تاريخ و تراکم کاشت بر خصوصيات رشد ريشه و ماده موثره سنبل الطيب (.Valeriana officinalis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ و تراکم کاشت بر خصوصيات رشد ريشه و ماده موثره سنبل الطيب (.Valeriana officinalis L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله تراکم کاشت
مقاله ريشه
مقاله عملکرد اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فوقي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه، بررسي تاثير تاريخ و تراکم کاشت بر خصوصيات رشد ريشه و عملکرد اسانس گياه سنبل الطيب (Valeriana officinalis L.) بود. اين تحقيق در سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران انجام گرفت. تيمارها در آزمايش اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۹ تيمار و در ۴ تکرار قرار گرفتند. در اين آزمايش عامل اصلي، زمان کاشت در سه سطح (۲۰ مرداد، ۱۰ و ۳۰ شهريور) و عامل فرعي، تراکم کاشت در سه سطح (۴۰۰۰۰، ۸۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ بوته در هکتار) قرار داده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که تاريخ و تراکم کاشت بر صفات طول و قطر ريشه، وزن خشک ريشه تک بوته، عملکرد خشک ريشه در هکتار، درصد و عملکرد اسانس تاثير معني داري داشت و با توجه به نتايج، اثرات متقابل تاريخ و تراکم کاشت تاثير معني داري بر صفات وزن خشک ريشه تک بوته، عملکرد خشک ريشه در هکتار و درصد اسانس داشت اما تاثير معني داري بر ديگر صفات نداشت. بالاترين مقدار عملکرد خشک ريشه (معادل ۶٫۲۰ تن در هکتار) از تيمار تاريخ کاشت ۲۰ مرداد و تراکم کاشت ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار حاصل شد که با تيمار تاريخ کاشت ۲۰ مرداد و تراکم ۱۲۰۰۰۰ بوته در هکتار با عملکرد خشک ريشه، معادل ۵٫۹۹ تن در هکتار در يک گروه قرار گرفتند و تفاوت معني داري با هم نداشتند. همچنين بالاترين عملکرد اسانس از تيمار تاريخ کاشت ۳۰ شهريور (معادل ۶۲٫۷۱ ليتر در هکتار) و تراکم کاشت ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار (معادل ۶۲٫۸۳ ليتر در هکتار) حاصل شد. در هر صورت تاخير در کاشت، عملکرد خشک ريشه در هکتار را کاهش و عملکرد اسانس در هکتار را افزايش داد. در تاريخ کاشت ۳۰ شهريور شرايط دمايي هوا براي توليد اسانس مناسب بود. براي محاسبه عملکرد اسانس در واحد سطح نيز درصد اسانس و عملکرد خشک ريشه دو عامل مهم بودند، عملکرد خشک ريشه بيشتر در تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار، مقدار کمتر درصد اسانس را در اين تراكم جبران کرده است و بنابراين عملکرد اسانس در تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار بيشترين مقدار بود. اهميت سنبل الطيب به دليل عملکرد اسانس موجود در آن مي باشد. بنابراين بهترين تاريخ و تراکم کاشت براي کسب بالاترين عملکرد اسانس در هکتار، تاريخ کاشت ۳۰ شهريور و تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار بود.