مقاله بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد، اجزاي عملکرد و محتوي روغن ارقام مختلف کلزا در منطقه دهلران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد، اجزاي عملکرد و محتوي روغن ارقام مختلف کلزا در منطقه دهلران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله درصد روغن
مقاله رقم
مقاله کلزا
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: آبسالان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلزا يکي از گياهان روغني است که علاوه بر توليد روغن خوراکي کاربرد صنعتي نيز دارد. با توجه به مصرف سرانه ۸٫۱۵ کيلوگرمي روغن در کشور و وارداتي بودن قسمت اعظم روغن مورد نياز، کشت و توسعه گياهان روغني ضرورت وافري دارد. به منظور بررسي و تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت و رقم از لحاظ عملکرد دانه و درصد روغن، آزمايشي در منطقه دهلران از توابع استان ايلام انجام گرديد. آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. تاريخ کاشت به عنوان عامل اصلي در پنج سطح (۲۶مهر، ۶، ۱۶ و ۲۶ آبان و ۶ آذر) و فاکتور فرعي شامل پنج رقم کلزاي بهاره (Hyola308، Option500، PF، RGS003 و (Hyola401 بود. نتايج بدست آمده نشان داد که اثر تاريخ کاشت بر صفات مورفولوژيک و فيزيولوژيک به جزء تعداد دانه در غلاف معني دار بود. اثر رقم نيز بر صفات موروفولوژيک، عملکرد و اجزا عملکرد معني دار بود. اثرات متقابل تاريخ کاشت × رقم نيز جز در مورد تعداد غلاف در شاخه اصلي و عملکرد بر بقيه صفات معني دار بود. در بين ارقام مورد نظر بيشترين و کمترين عملکرد دانه به ترتيب در رقم) Hyola308 2737کيلوگرم در هکتار) و۲۱۷۳) PF کيلوگرم در هکتار) بدست آمد. بيشترين عملکرد در تاريخ کاشت ۲۶ مهر و کمترين مقدار در تاريخ کاشت آخر (۶ آذر) بدست آمد. با توجه به نتايج بدست آمده، تاريخ کاشت مناسب در کلزا، بطور موثري در افزايش عملکرد دانه موثر است و براي شهرستان دهلران، تاريخ کاشت ۲۵ مهر لغايت ۱۵ آبان با تکرار آزمايش قابل توصيه است.