مقاله بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سويا در منطقه فراهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سويا در منطقه فراهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله سويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داديان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرمهيني احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش با هدف بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سويا در مزرعه آموزشي تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فراهان واقع در غرب استان مرکزي، طي سال زراعي ۱۳۸۵ انجام شد. در اين طرح که به صورت اسپليت پلات و در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد، عامل تاريخ کاشت در ۴ سطح، شامل ۳۱ ارديبهشت، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ خردادماه به عنوان كرت اصلي و عامل رقم در سه سطح، شامل ويليامز، GK و BP به عنوان پلات فرعي در ۴ تکرار لحاظ گرديد. نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس نشان داد که هر دو عامل تاريخ کاشت و رقم و اثرات متقابل آنها بر تعداد غلاف در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در سطح ۱درصد تاثير معني دار دارد و با تاخير در کاشت، صفات مذکور، کاهش يافت ولي تعداد دانه در غلاف تغييري نکرد.بين ارقام مورد آزمايش، رقم ويليامز از نظر تعداد غلاف در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد نهايي بذر نسبت به دو رقم GK و BP برتري نشان داد. در مجموع، رقم ويليامز در تاريخ کاشت اول (۲٫۳۱) با متوسط عملکرد ۱۶۶۸ کيلوگرم در هکتار نسبت به ساير تيمارها از اولويت برخوردار بوده است. اثر تاريخ کاشت و رقم بر درصد روغن و درصد پروتئين نيز معني دار شده و با تاخير در کاشت درصد روغن كاهش و درصد پروتئين افزايش يافت. بيشترين مقدار عملکرد روغن و پروتئين از تاريخ کاشت اول به دست آمده که ناشي از برتري عملکرد دانه در اين تاريخ کاشت است. رقم ويليامز از نظر درصد روغن و پروتئين نسبت به ساير ارقام برتري داشته، بيشترين مقدار عملکرد روغن و پروتئين از رقم ويليامز در تاريخ کاشت اول به دست آمده است.