مقاله بررسي تاثير تاريخ کاشت و زمان برداشت روي عملکرد، اجزاي کمي و خصوصيات کيفي بذر منوژرم هيبريد چغندرقند در منطقه فيروزکوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زراعت و اصلاح نباتات ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ کاشت و زمان برداشت روي عملکرد، اجزاي کمي و خصوصيات کيفي بذر منوژرم هيبريد چغندرقند در منطقه فيروزکوه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر چغندرقند
مقاله تاريخ کاشت
مقاله زمان برداشت
مقاله عملکرد
مقاله رشد دانه
مقاله فيروزکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پناه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله طالقاني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده حمايتي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور مطالعه تاثير تاريخ هاي مختلف کاشت و برداشت بر عملکرد کمي و کيفي بذر منوژرم چغندرقند در مزرعه تحقيقاتي متعلق به ايستگاه توليد بذر اليت چغندرقند فيروزکوه در سال زراعي ۸۳-۸۲ اجرا شد. آزمايش به صورت کرت هاي خردشده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار پياده شد. عامل تاريخ کاشت با سه سطح (شامل ۲۸/ اسفند، ۲۷/ فروردين و ۱۰/ ارديبهشت) در کرت اصلي و عامل تاريخ برداشت با چهار سطح (شامل برداشت به ترتيب ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ روز پس از حصول ۵۰ درصد گل دهي) کرت هاي فرعي آزمايش را تشکيل دادند. پس از برداشت و خرمنکوبي صفات عملکرد بذرخام، نحوه توزيع بذر بر اساس قطر و ضخامت آن و درصد جوانه زني اندازه گيري شد.
نتايج آزمايش نشان داد که تغيير در تاريخ کاشت روي زمان وقوع ۵۰ درصد سبز، ساقه روي و گل دهي بر اساس روز پس ازکاشت و درجه روز رشد دريافتي تاثير معني داري در سطح احتمال يک درصد باقي گذاشت به نحوي که، تاخير در زمان کاشت باعث کاهش تعداد روز تا رسيدن به ۵۰ درصد سبز، ساقه روي و گل دهي شد. اثرات اصلي تاريخ کاشت و برداشت و اثر متقابل آنها روي عملکرد بذرخام تاثير معني داري در سطح احتمال يک درصد گذاشت و بيشترين عملکرد بذرخام چغندرقند (۱۱۶۴ کيلوگرم در هکتار) در منطقه فيروزکوه با کاشت بوته هاي بذري در ۲۸ اسفند و برداشت آنها ۴۵ روز پس از ۵۰ درصد گل دهي به دست آمد. تاخير در زمان کاشت موجب کاهش معني دار ميزان افت ناشي از پوليش بذر شد. اين درحالي بود که تاريخ برداشت با تاثير معني دار روي سهم بذر زيرسرند، باعث کاهش درصد بذر زيرسرند همراه با به تعويق افتادن زمان برداشت شد. نتايج اين آزمايش حاکي از عدم تاثير معني دار عوامل مورد آزمايش روي درصد بذر استاندارد (با قطر بين ۳٫۵ تا ۴٫۵ ميلي متر) و اورسايز (با قطر بيش از ۵/۴ميلي متر) بود. به تعويق افتادن زمان برداشت موجب افزايش معني دار ميزان جوانه ‍زني بذر شد و اين در حالي بود که تغيير در زمان کاشت روي اين صفت بي تاثير بود.