مقاله بررسي تاثير تاريخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزاي اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو (Presov) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزاي اسانس بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) رقم پرسو (Presov)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه آلماني (.Matricaria recutita L)
مقاله تاريخ کاشت
مقاله نوبت برداشت
مقاله عملکرد گل
مقاله کامازولن
مقاله آلفا – بيسابلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده خياط محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تاريخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزاي اسانس بابونه آلماني (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov)، بذر گياه مذکور از کشور اسلواکي تهيه گرديد و آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده و در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلي شامل سه تاريخ کاشت (۱۵ آبان، ۱۵ اسفند و ۱۵ فروردين ماه) و فاکتور فرعي شامل سه نوبت برداشت (اول، دوم و سوم) بود. صفات مورد بررسي شامل عملکرد گل خشک، درصد و عملکرد اسانس بودند و عملکرد اجزاي اسانس شامل بتا – فارنزن، آلفا – بيسابلول اکسيد B، آلفا – بيسابلول، کامازولن و آلفا – بيسابلول اکسيد A نيز مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان دهنده اثر معني دار تاريخ کاشت، نوبت برداشت و اثر متقابل اين دو فاکتور بر صفات مورد اندازه گيري بود. نتايج نشان دادند که بيشترين عملکرد گل خشک (۴۰ گرم در متر مربع) مربوط به برداشت دوم تيمار ۱۵ آبان ماه بود و بيشترين ميزان اسانس (۰٫۷۲ درصد وزني بر اساس وزن خشک)، عملکرد اسانس (۰٫۲۶ گرم در متر مربع) و عملکرد آلفا – بيسابلول (۰٫۲۳۷۵ گرم در متر مربع) در برداشت دوم تاريخ کاشت ۱۵ اسفندماه مشاهده شد. همچنين بيشترين ميزان کامازولن (۰٫۰۴۷۳ گرم در متر مربع) مربوط به برداشت سوم تيمار ۱۵ اسفندماه بود که با برداشت دوم آن اختلاف ناچيزي داشت. نتايج اين تحقيق نشان داد که ۱۵ اسفندماه بهترين تاريخ کاشت بابونه آلماني رقم پرسو در شرايط آب و هوايي مشهد است و نوبت برداشت دوم بدليل داشتن عملکرد اسانس و آلفا – بيسابلول بالا و ميزان کامازولن مطلوب داراي کيفيت بيشتري از برداشت هاي ديگر مي باشد.