مقاله بررسي تاثير تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي بر رفتار خريد در فروشگاه هاي پوشاك با استفاده از مدل معادلات ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي بر رفتار خريد در فروشگاه هاي پوشاك با استفاده از مدل معادلات ساختاري
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاكتيك هاي بازاريابي ارتباطي
مقاله رضايت ارتباطي
مقاله رفتار خريد
مقاله رفتار مصرف كننده
مقاله ليزرل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر تحقيقي ميداني است كه هدف از آن بررسي تاثير تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي بر رفتار خريد در بخش هاي خدماتي مي باشد. نتايج تحقيقات مختلف نشان مي دهد که انتخاب تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي مي توانند بر روي رفتار مصرف كننده اثر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال ارايه و آزمون مدلي در حوزه تاثير تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي بر رفتار خريد مي باشد. جامعه تحقيق، مشتريان فروشگاه هاي ماکسيم در استان تهران مي باشد كه به روش نمونه گيري دسترس، ۹۰ نفر از مشتريان به عنوان نمونه انتخاب شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، ابتدا به بررسي قابل قبول بودن مدل نظري از طريق نرم افزار ليزرل پرداخته شد. نتايج نشان داد كه مدل براي جامعه آماري قابل استفاده مي باشد. بخش بعدي تجزيه و تحليل اطلاعات از طريق آزمون همبستگي انجام گرفت. نتايج نشان داد كه تاكتيك هاي بازاريابي ارتباطي (ارتباطات، شخصي سازي و رفتار ترجيحي) ارتباط معناداري با تمايل مشتري به ادامه خريد دارند و بين تاكتيك پاداش و تمايل مشتري به ادامه خريد ارتباط معناداري وجود نداشت. همچنين نتايج نشان داد که تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي تاثير مثبتي روي رضايت ارتباطي، اعتماد، تعهد ارتباطي و رفتار خريد دارد. اين مطالعه مي تواند به فروشگاه هاي خرده فروشي جهت هرچه اثر بخش ترکردن و ارزيابي تاکتيک هاي بازاريابي ارتباطي کمک کند.