مقاله بررسي تاثير تجارت خارجي بر شاخص هاي فقر در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجارت خارجي بر شاخص هاي فقر در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت خارجي
مقاله فقر
مقاله توليد ناخالص داخلي
مقاله هزينه توليد محصولات کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرحياتي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: راغفر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجارت خارجي از موضوع هاي مهمي است که از اهميتي ويژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. در مورد اثر گسترش تجارت خارجي بر فقر، در کشورهاي در حال توسعه اختلاف نظر وجود دارد. اين مطالعه، به بررسي تجربي اين مساله در ايران با استفاده از روش هم جمعي جوهانسون – جوليوس و آزمون تصحيح خطاي برداري مي پردازد. در انجام محاسبات از نرم افزارEviews  بهره گرفته شده است. داده هاي مورد نياز اين مطالعه به صورت سري زماني و از بانک مرکزي، مرکز آمار ايران، اداره گمرک، موسسه پژوهش هاي برنامه ريزي اقتصاد کشاورزي و ساير سازمان هاي مرتبط جمع آوري شده است. داده ها مربوط به دوره زماني ۱۳۸۶ – ۱۳۶۳ مي باشند. نتيجه برآورد مدل نشان مي دهد كه بين تجارت و فقر رابطه اي مثبت وجود دارد، بنابراين، با افزايش تجارت در دوره مورد مطالعه فقر افزايش يافته است. هم چنين، با بررسي اثر رابطه هزينه توليد محصولات کشاورزي با فقر نتيجه گرفته شد که تاثير آن بر فقر تقريبا چهار برابر بيش تر از تجارت است. براين اساس بر کاهش هزينه توليد محصولات کشاورزي و کنترل نرخ تورم به عنوان عامل هاي موثر بر کاهش فقر تاکيد شده است.