مقاله بررسي تاثير تجديد ارزيابي دارايي شركت ها بر افشاي دارايي ها و ماليات بر درآمد شركت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجديد ارزيابي دارايي شركت ها بر افشاي دارايي ها و ماليات بر درآمد شركت ها
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجديدارزيابي
مقاله مبلغ تجديد ارزيابي
مقاله ارزش منصفانه
مقاله افشا
مقاله ماليات
مقاله ارزش هاي تاريخي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي پور –
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري –
جناب آقای / سرکار خانم: نمازيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تورم گسترده در جوامع مختلف و پيچيده تر شدن روش هاي تحليل گري مالي، همراه با نيازهاي متنوع استفاده كنندگان داخلي و خارجي و به ويژه حساسيت هاي مربوط به مراجع تصميم گيرنده، ارايه اطلاعات واقع گرايا نه در فرآيند گزارشگري مالي را ايجاب نموده است. تجديد ارزيابي دارا يي هاي ثابت رويكردي است كه خود نتيجه چنين تحولاتي محسوب مي شود. هدف اين پژوهش بررسي تاثير تجديد ارزيابي دارايي شرکت ها بر افشاي دارايي ها و ماليات بر درآمد شرکت ها است. در انجام اين تحقيق از دو روش توصيفي از نوع همبستگي و پيمايشي استفاده شده است. علاوه بر استفاده از پرسش نامه داده هاي مورد نياز از صورت هاي مالي شرکت هاي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي دوره زماني ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ استخراج گرديده است. تجزيه و تحليل نتايج تحقيق نشان دهنده آن است که در مجموع ارتباط قوي و موثري بين تجديد ارزيابي دارايي ها و افشاي دارايي ها وجود دارد، از طرف ديگر تجديد ارزيابي دارايي ها برماليات بر درآمد شرکت هاي مورد بررسي تاثير گذاشته که البته رابطه تجديد ارزيابي با ماليات بر درآمد شرکت ها يک رابطه معکوس بوده است.