مقاله بررسي تاثير تجربه زود هنگام باليني بر نگرش دانشجويان پزشکي نسبت به دروس علوم پايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۹۴ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجربه زود هنگام باليني بر نگرش دانشجويان پزشکي نسبت به دروس علوم پايه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه زودرس باليني
مقاله نگرش
مقاله علوم پايه
مقاله دانشجويان پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدشاهي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر منصور
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازنژاد ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: احتشامي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: امروزه برخورد زودهنگام باليني براي دانشجويان پزشکي در برنامه درسي دانشگاه هاي معتبر دنيا جاي گرفته است که از جمله اهداف آن برقراري ارتباط موثر بين دروس علوم پايه و باليني مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين تاثير تجربه زود هنگام باليني (ECE) برنگرش دانشجويان پزشکي نسبت به دروس علوم پايه در دانشکده پزشکي ساري بوده است.
روش کار: اين مطالعه مداخله اي (قبل و بعد) در تمامي دانشجويان پزشکي ساري در ترم چهارم مقطع علوم پايه انجام شده است. نگرش دانشجويان نسبت به کاربرد باليني دروس علوم پايه در ابتداي ترم تحصيلي و همچنين پس از پايان برنامه ۸ جلسه اي “تجربه زود هنگام باليني” با استفاده از پرسشنامه اي پايا و روا مورد بررسي قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون آمار توصيفي، آزمون Wilcoxon، مربع کاو McNemar تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از ۴۷ دانشجو، ۴۲ نفر در اين مطالعه شرکت کردند (ضريب بازگشت ۸۹%) که ۲۵ نفر (۶۰%) آنها مونث بودند. مطالعه حاضر نشان داد که نگرش دانشجويان نسبت به دروس علوم پايه فقط در مورد نوروآناتومي تحت تاثير تجربه زود هنگام باليني تغيير کرد .(P<0.01) گرچه در مورد انگيزش عمومي دانشجويان شواهد اين مطالعه (از جمله حضور داوطلبانه آنان در ايام تعطيل در بيمارستانها) حاکي از تاثير مثبت ‍تجربه زود هنگام باليني بود، اما به نظر مي رسد جهت بهبود انگيزه دانشجويان نسبت به دروس علوم پايه، بايد از شيوه هاي مختلف ادغام و جذاب تر نمودن شيوه تدريس دروس علوم پايه کمک گرفت.
نتيجه گيري: تجربه زودهنگام باليني به تنهايي نمي تواند نگرش دانشجويان نسبت به دروس علوم پايه را بهتر کند اما مي تواند انگيزه آنان را در فراگيري آموزش پزشکي طي مقطع علوم پايه بيشتر کند.