مقاله بررسي تاثير تجويز داروي داکسي سايکلين بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون در ماکيان گوشتي سويه تجارتي Ross که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجويز داروي داکسي سايکلين بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون در ماکيان گوشتي سويه تجارتي Ross
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داکسي سايکلين
مقاله پارامترهاي بيوشيميايي
مقاله ماکيان گوشتي سويه Ross

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلي تبريزي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي زنگبار عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اهرابي سالار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور ارزيابي اثرات تجويز داکسي سايکلين بر روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي سرم خون در ماکيان گوشتي سويه Ross به علت استفاده وسيع در صنعت ماکيان صورت پذيرفت. ۴۰ قطعه ماکيان گوشتي سويه Ross جنس مخلوط در دو گروه ۲۰ تايي شاهد و تيمار با شرايط سني، محيطي و تغذيه اي يکسان قرار گرفتند. در گروه تيمار دارو با دز ۴۰۰ گرم پودر در ۱۰۰۰ ليتر آب آشاميدني تجويز شد. نمونه خوني از پرندگان هر دو گروه پس از ۵ روز از وريد بال اخذ و پس از سانتريفوژ و جداسازي سرم، ميزان پارامترهاي بيو شيميايي آلانين آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينوترانسفراز، فسفاتاز قليايي، فسفر، کلسيم، گلوکز، بيلي روبين کونژگه و بيلي وردين به روش رنگ سنجي و با استفاده از کيتهاي اختصاصي اندازه گيري شدند. نتايج اين بررسي افزايش معني دار در مقادير سرمي آلانين آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينوترانسفراز، فسفاتاز قليايي، بيلي روبين کونژگه و بيلي وردين (p<0.05) و کاهش معني دار در ميزان سرمي کلسيم در ماکيان گروه تيمار نشان داد (p<0.05). ميزان سرمي فسفرو گلوکز در گروههاي تيمار و شاهد اختلاف معني داري را نشان نداد (P>0.05). تجويز داکسي سايکلين در ماکيان عوارض باليني خاصي ايجاد نمي کند ولي مي تواند در مواردي که اختلالات و يا بيماريهاي کبدي وجود دارد، باعث تشديد بيماري و آسيب بيشتر در بافت کبد گردد.