مقاله بررسي تاثير تجويز دوز هاي بالاي ويتامين خوراکي D3 بر سطح فسفاتاز قليايي، کلسيم، فسفر و ويتامين D3 سرم کودکان بالاي ۳ سال تحت درمان با فنوباربيتال   نویسندگان:  كاظمي سيدعلي نقي*, بردبارحقيقي ثابت مهرداد, اميرمقدمي حميدرضا, موسوي نسب سيدنورالدين    * زنجان، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، مرکز تحقيقات بيماري هاي متابوليک   چکیده: 

زمينه و هدف: استفاده مزمن از دارو هاي ضد صرع ممکن است استخوان و متابوليسم آن را به علت کمبود ويتامين  D3تحت تاثير قرار دهد. در اين مطالعه تاثير دوز هاي بالاي ويتامين D3 خوراکي بر روي متابوليسم استخوان بررسي گرديد.
روش بررسي: تعداد ۵۶ کودک بالاي ۳ سال مبتلا به صرع که حداقل ۶ ماه داروي ضد صرع مصرف کرده اند، وارد مطالعه شده، سطح سرمي فسفاتاز قليايي، کلسيم، فسفر و ويتامين  D3آن ها سنجيده شد. سپس به يک گروه يک قرص و به دو گروه ديگر به ترتيب دو و سه قرص۵۰  هزار واحدي ويتامين D خوراکي تجويز شد. سطح سرمي پارامترهاي فوق دو ماه پس از تجويز ويتامينD3  خوراکي، مجددا سنجيده، با مقادير قبلي مقايسه گرديد.
يافته ها: بعد از تجويز ويتامين D3 کاهش (P<0.001)، افزايشCa (P<0.01) و افزايش سطح Vit D3 سرم (P<0.001) قابل ملاحظه بود. بيشترين ميزان افزايش سطح Vit D3 سرم در گروهي ديده شد که سه قرص ويتامين D دريافت کرده بودند (P<0.001).
نتيجه گيري: کاهش سطح سرمي ويتامين D3 به دنبال مصرف طولاني مدت داروهاي ضد صرع و افزايش آن به دنبال مصرف مکمل هاي ويتامينD ، بيان گر آن  است که مي توان از اين روش براي پيشگيري از عوارض زيان آور اسکلتي اين داروها بهره برد

  كليد واژه: صرع، فنوباربيتال. ويتامين D3    

 

که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۶۲ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجويز دوز هاي بالاي ويتامين خوراکي D3 بر سطح فسفاتاز قليايي، کلسيم، فسفر و ويتامين D3 سرم کودکان بالاي ۳ سال تحت درمان با فنوباربيتال   نویسندگان:  كاظمي سيدعلي نقي*, بردبارحقيقي ثابت مهرداد, اميرمقدمي حميدرضا, موسوي نسب سيدنورالدين    * زنجان، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، مرکز تحقيقات بيماري هاي متابوليک   چکیده: 

زمينه و هدف: استفاده مزمن از دارو هاي ضد صرع ممکن است استخوان و متابوليسم آن را به علت کمبود ويتامين  D3تحت تاثير قرار دهد. در اين مطالعه تاثير دوز هاي بالاي ويتامين D3 خوراکي بر روي متابوليسم استخوان بررسي گرديد.
روش بررسي: تعداد ۵۶ کودک بالاي ۳ سال مبتلا به صرع که حداقل ۶ ماه داروي ضد صرع مصرف کرده اند، وارد مطالعه شده، سطح سرمي فسفاتاز قليايي، کلسيم، فسفر و ويتامين  D3آن ها سنجيده شد. سپس به يک گروه يک قرص و به دو گروه ديگر به ترتيب دو و سه قرص۵۰  هزار واحدي ويتامين D خوراکي تجويز شد. سطح سرمي پارامترهاي فوق دو ماه پس از تجويز ويتامينD3  خوراکي، مجددا سنجيده، با مقادير قبلي مقايسه گرديد.
يافته ها: بعد از تجويز ويتامين D3 کاهش (P<0.001)، افزايشCa (P<0.01) و افزايش سطح Vit D3 سرم (P<0.001) قابل ملاحظه بود. بيشترين ميزان افزايش سطح Vit D3 سرم در گروهي ديده شد که سه قرص ويتامين D دريافت کرده بودند (P<0.001).
نتيجه گيري: کاهش سطح سرمي ويتامين D3 به دنبال مصرف طولاني مدت داروهاي ضد صرع و افزايش آن به دنبال مصرف مکمل هاي ويتامينD ، بيان گر آن  است که مي توان از اين روش براي پيشگيري از عوارض زيان آور اسکلتي اين داروها بهره برد

  كليد واژه: صرع، فنوباربيتال. ويتامين D3    

 

این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله فنوباربيتال. ويتامين D3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدعلي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: بردبارحقيقي ثابت مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اميرمقدمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: استفاده مزمن از دارو هاي ضد صرع ممکن است استخوان و متابوليسم آن را به علت کمبود ويتامين  D3تحت تاثير قرار دهد. در اين مطالعه تاثير دوز هاي بالاي ويتامين D3 خوراکي بر روي متابوليسم استخوان بررسي گرديد.
روش بررسي: تعداد ۵۶ کودک بالاي ۳ سال مبتلا به صرع که حداقل ۶ ماه داروي ضد صرع مصرف کرده اند، وارد مطالعه شده، سطح سرمي فسفاتاز قليايي، کلسيم، فسفر و ويتامين  D3آن ها سنجيده شد. سپس به يک گروه يک قرص و به دو گروه ديگر به ترتيب دو و سه قرص۵۰  هزار واحدي ويتامين D خوراکي تجويز شد. سطح سرمي پارامترهاي فوق دو ماه پس از تجويز ويتامينD3  خوراکي، مجددا سنجيده، با مقادير قبلي مقايسه گرديد.
يافته ها: بعد از تجويز ويتامين D3 کاهش (P<0.001)، افزايشCa (P<0.01) و افزايش سطح Vit D3 سرم (P<0.001) قابل ملاحظه بود. بيشترين ميزان افزايش سطح Vit D3 سرم در گروهي ديده شد که سه قرص ويتامين D دريافت کرده بودند (P<0.001).
نتيجه گيري: کاهش سطح سرمي ويتامين D3 به دنبال مصرف طولاني مدت داروهاي ضد صرع و افزايش آن به دنبال مصرف مکمل هاي ويتامينD ، بيان گر آن  است که مي توان از اين روش براي پيشگيري از عوارض زيان آور اسکلتي اين داروها بهره برد