مقاله بررسي تاثير تجويز محلول وريدي سولفات منيزيم بردرد حاد پس از عمل در بيهوشي اسپاينال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجويز محلول وريدي سولفات منيزيم بردرد حاد پس از عمل در بيهوشي اسپاينال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفات منيزيم
مقاله بيهوشي عمومي
مقاله دردحاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ علي
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي هدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: محلول سولفات منيزيم يکي از شايع ترين ترکيباتي است که کاربردهاي متعدد آن در رشته بيهوشي به اثبات رسيده است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي تاثير تجويز محلول سولفات منيزيم وريدي روي درد حاد پس از عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني در آن گروه از بيماراني است که تحت بيهوشي به روش اسپاينال قرار گرفته اند.
مواد و رو شها: در يک کارآزمايي باليني دو سو کور تصادفي با پلاسبو ۶۰ بيمار با روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه تقسيم شدند. تمام بيماران تحت بيهوشي به روش اسپاينال قرار گرفتند و به آنها مقادير کافي از داروي ميدازولام در عرض ۱۵ دقيقه داده شد. سپس، به يک گروه سولفات منيزيم وريدي بر اساس پروتکل مشخص داده شد و به گروه ديگر با همان روش و حجم، پلاسبو تجويز گرديد. براي نشان دادن نتايج، از ميانگين ± انحراف معيار استفاده شد و مقدار P value کمتر از ۰٫۰۵ معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: دو گروه از نظر متغيرهاي زمين هاي با هم اختلافي نداشتند. درد پس از عمل در گروهي که به آنها سولفات منيزيم وريدي تجويز شده بود، در ساعت هاي اول، سوم، ششم و ۱۲ پس از عمل، به طور معني داري کمتر از گروهي بود که پلاسبو دريافت کرده بودند. در ساعت هاي هجدهم و بيست و چهارم پس از عمل اين اختلاف معني دار نبود.
نتيجه گيري: اين مطالعه پيشنهاد مي کند تجويز سولفات منيزيم وريدي، به بيماراني که تحت عمل جراحي ارتوپدي اندام تحتاني با بيهوشي نخاعي قرار مي گيرند، به طور قابل توجهي باعث کاهش درد در ساعت هاي اوليه پس از عمل مي شود.