مقاله بررسي تاثير تجويز ويتامين E خوراكي در كاهش درد لگني بيماران مبتلا به عادت ماهانه دردناك اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجويز ويتامين E خوراكي در كاهش درد لگني بيماران مبتلا به عادت ماهانه دردناك اوليه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله ويتامين ايي
مقاله پلاسبو
مقاله شدت درد
مقاله درد لگني
مقاله عادت ماهانه دردناک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشانيان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي لاكه مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: نوري شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره يا قاعدگي دردناك در حدود %۵۰ از زنان در سنين باروري ديده مي شود و شايع ترين شكايت ژنيكولوژيك در بين زنان جوان و علت غيبت از مدرسه يا محل كار است. بنابراين يافتن درماني كه بدون عارضه بتواند آن را تحت كنترل درآورد، هميشه مدنظر بوده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي تاثير تجويز ويتامينE  خوراكي در كاهش درد لگن زنان مبتلا به ديسمنوره اوليه و مقايسه آن با پلاسبو مي باشد.
روش كار: مطالعه به صورت كارآزمايي باليني دوسوكور بر روي ۱۴۰ زن مبتلا به ديسمنوره اوليه صورت گرفت. سپس زنان به صورت تصادفي در دو گروه قرار گرفتند و نهايتا ۹۴ نفر مطالعه را تمام كردند. در گروه مورد (۴۲ نفر) ويتامين E،۴۰۰  واحد روزانه از ۲ روز قبل تا ۳ روز بعداز شروع خونريزي (جمعا ۵ روز) و در دو سيكل متوالي تجويز گرديد. در گروه شاهد (۵۲ نفر)، پلاسبو كه دقيقا به همان شكل و مزه و بوي پرل ويتامين E ساخته شده بود، به همان صورت تجويز گرديد. شدت درد يك ماه قبل از شروع مطالعه در بيماران با استفاده از خط كش درد Visual Analogue Scale (VAS) سنجش شده و در ۲ ماه بعد نيز به همان صورت ارزيابي شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS V.15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از تست هاي آماري square Chi و t-test و Pair t-test استفاده گرديد.
يافته ها: بين دو گروه تفاوت آماري معني داري از نظر گروه خون، سن، سابقه خانوادگي ديسمنوره و ميزان تحصيلات و BMI وجود نداشت. ميانگين شدت درد قبل از درمان در گروه كنترل ۷٫۱۵±۱٫۷۵ و در گروه مورد ۷٫۴۷±۱٫۸۲ بود كه تفاوت آماري معني داري را نشان نداد (P=0.3). ميزان شدت درد يك ماه پس از مصرف پلاسبو (P=0.001) و ۲ ماه پس از مصرف پلاسبو (P=0.001) نسبت به قبل از درمان كاهش معني داري را نشان داد و همچنين ميزان شدت درد يك ماه پس از مصرف ويتامين (P=0.001) E و ۲ ماه پس از مصرف ويتامين  (P=0.001) Eنسبت به قبل از درمان كاهش معني داري را نشان داد، پس هر دو سبب كاهش معني دار درد ديسمنوره شده اند. ميزان شدت درد يك ماه پس از مصرف ويتامين E،۵٫۴۱±۲٫۴ و يك ماه پس از مصرف پلاسبو (P=0.1) 5.76±۲٫۰۸ و دو ماه پس از مصرف ويتامين E، ۴٫۷۳±۱٫۸۹ و ۲ ماه پس از مصرف پلاسبو، ۵٫۳۵±۲٫۰۵ بود (P=0.6) كه تفاوت معني داري را نشان نداد. ميزان كاهش درد در گروه پلاسبو ۲ ماه پس از درمان، -۱٫۸±۲٫۴ و در گروه ويتامين E،-۲٫۷±۲٫۱ بود كه تفاوت معني داري را نشان داد (P=0.04)، پس ويتامين E كاهش بيشتري در ديسمنوره ايجاد مي كند.
نتيجه گيري: پلاسبو و ويتامين E هر دو سبب كاهش درد لگن در ديسمنوره اوليه مي شوند. ولي ويتامين E كاهش درد بيشتري ايجاد مي كند و با توجه به ايمن بودن آن، مي تواند يك روش درمان ساده و بي خطر براي ديسمنوره باشد.