مقاله بررسي تاثير تجويز پيش از عمل آمينوفيلين وريدي جهت محافظت از ميوکارد در عمل CABG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجويز پيش از عمل آمينوفيلين وريدي جهت محافظت از ميوکارد در عمل CABG
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمل باي پس قلبي عروقي
مقاله آمينوفيلين
مقاله آسيب خونرساني مجدد
مقاله تروپونين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آثار اميد
جناب آقای / سرکار خانم: باقري جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآيين افلاطون
جناب آقای / سرکار خانم: جبلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ماندگار محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: محافظت ميوکارد يکي از مهمترين عوامل تعيين کننده نتيجه در اعمال جراحي قلب با استفاده از پمپ قلب و ريه مي باشد. استفاده از آمينوفيلين يکي از روشهاي محافظت ميوکارد است که تاثير آن همراه کارديوپلژي antegrade  قبلا ثابت شده ولي همراه کارديوپلژي antegrade و retrograde هنوز مطالعه نشده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير تجويز پيش از عمل آمينوفيلين وريدي جهت محافظت ميوکارد همراه با کارديوپلژي antegrade و retrograde در عمل CABG مي باشد.
روش کار: در اين کارآزمايي باليني دوسوکور، بيماراني که تحت عمل CABG با پمپ و همراه کارديوپلژي دوطرفه قرار مي گرفتند، به صورت تصادفي به دو گروه ۲۰ نفري تقسيم شده و به ترتيب براي آنها يک دوز آمينوفيلين وريدي (۵mg/kg)  يا پلاسبو پيش از عمل جراحي تجويز شد و سپس مشخصات باليني و سطح تروپونين T بعد از عمل در زمانهاي نيم، دو و ۲۴ ساعت پس از عمل در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهايt ، کاي اسکوئر، ويلکاسون و من ويتني استفاده شد.
نتايج: ميانگين سطح تروپونين T در گروه آمينوفيلين به ميزان معني داري نسبت به گروه شاهد در زمان هاي۳۰ دقيقه (۰٫۰۷ در برابر ۰٫۱۱، P=0.03) و ۲ ساعت (۴۴/۰ در برابر ۶۸/۰، P=0.01) پس از cross clamp آئورت پائين تر بود، اما بين دو گروه از نظر سطح تروپونين ۲۴ ساعت بعد تفاوت آماري معني داري وجود نداشت (۳۹/۰ در برابر ۵۲/۰، P=0.11). از نظر ساير معيارهاي باليني تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: مشاهدات فوق نشان دهنده تاثير آمينوفيلين در محافظت ميوکارد در عمل CABG است.