مقاله بررسي تاثير تجويز کلسيم خوراکي پروفيلاکتيک در تيروئيدکتومي توتال و ساب توتال در بيمارستان دکتر شريعتي طي سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تجويز کلسيم خوراکي پروفيلاکتيک در تيروئيدکتومي توتال و ساب توتال در بيمارستان دکتر شريعتي طي سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيروئيدکتومي
مقاله کلسيم
مقاله هيپوپاراتيورئيديسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرنگي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي ژامك
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان مهكامه
جناب آقای / سرکار خانم: هدايت انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در مطالعات قبلي نشان داده شده که تجويز کلسيم خوراکي پروفيلاکتيک در بيماران با تيروئيدکتومي توتال و ساب توتال، موجب کاهش علايم هيپوکلسمي و کاهش طول مدت بستري در بيماران پس از عمل گردد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي نتايج حاصل از تجويز کلسيم خوراکي پروفيلاکتيک در بيماران با تيروئيدکتومي توتال و ساب توتال مي باشد.
مواد و روش ها: در يک کار آزمايي باليني تصادفي شده، ۴۳ بيمار کانديد عمل جراحي تيروئيدکتومي توتال و ساب توتال شدند. پس از عمل، به صورت تصادفي در يکي از دو گروه مورد (N=23) و کنترل (N=20) قرار گرفتند. به بيماران در گروه مورد، در دوران پس از عمل کربنات کلسيم ۱ گرم سه بار در روز تجويز شد. مشخصات دموگرافيک بيماران، طول مدت بستري، علايم هيپوکلسمي، سطح کلسيم و دفعات استفاده از کلسيم وريدي در دو گروه با هم مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين ميزان کلسيم ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از عمل به طور معني داري در گروه شاهد پايين تر از گروه مورد بود (P=0.049، P=0.021 به ترتيب). تعداد افرادي که دچار پاراستزي دور لب در ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از عمل جراحي شدند، به طور معني داري در گروه شاهد بالاتر از گروه مورد بود (P=0.02، P=0.04 به ترتيب). مدت زمان بستري در بيمارستان به طور معني داري در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (۰٫۰۰۶=P).
نتيجه گيري: تجويز کلسيم خوراکي پروفيلاکتيک پس از عمل جراحي توتال و ساب توتال سبب کاهش بروز پاراستزي در ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از عمل جراحي و کاهش نياز به کلسيم تزريقي و همچنين کاهش مدت بستري بيماران در بيمارستان مي گردد.