مقاله بررسي تاثير تحريك صوتي دگرسويي شنوايي بر ميزان حد افتراق شدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تحريك صوتي دگرسويي شنوايي بر ميزان حد افتراق شدت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريك دگرسويي
مقاله سامانه وابران
مقاله حد افتراق شدت
مقاله مهار گسيل صوتي
مقاله گفتار در نويز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلفي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: طاهايي سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تحريک دگرسويي با استفاده از نويز، تاثيري مهارکننده بر عملکرد سلول هاي مويي خارجي دارد. از طرفي پوشش گوش مقابل مي تواند منجر به افزايش قابليت حد افتراق شدت گردد، اما سازوکار آن به درستي مشخص نيست. هدف از اين مطالعه بررسي چگونگي تاثير تحريک دگرسويي بر حد افتراق شدت و ارتباط آن با عملکرد سامانه وابران مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي ـ تحليلي بود. افراد شرکت کننده تعداد ۲۰ نفر با شنوايي هنجار  بودند. در اين بررسي علاوه بر آزمون هاي مهار گسيل صوتي، تاثير پوشش دگرسويي بر حد افتراق شدت در فرکانس هاي ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ با استفاده از نويز سفيد و نويز باريک باند در دو سطح ۲۰ و ۷۰ دسي بلSL  مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين امتيازات تفاوت سطح شدت در دو حالت پوششي و غير پوششي متفاوت بود و اين تفاوت با افزايش فرکانس چشم گير تر شد. ميانگين امتيازات براي حالت پوشش با نويز سفيد بيش از پوشش با نويز باريک باند بود. ميانگين پاسخ کلي گسيل هاي صوتي برانگيخته گذرا با پوشش دگرسويي کاهش نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نظريه نقش سامانه وابران در حد افتراق شدت را تاييد مي کند.