مقاله بررسي تاثير تحريک الکتريکي بر ضخامت چربي موضعي شکم در زنان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تحريک الکتريکي بر ضخامت چربي موضعي شکم در زنان جوان سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريک الکتريکي
مقاله چربي موضعي
مقاله شکم
مقاله چاقي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالي زاويه مينو
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پناه طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: علي رغم شيوع چاقي، راه حل ايمن و کم هزينه براي کاهش وزن (به خصوص به طور موضعي) وجود ندارد. تحريک الکتريکي به عنوان يک روش موثر در کاهش ضخامت چربي موضعي مطرح گرديده است. هدف ما بررسي تاثير تحريک الکتريکي بر ضخامت چربي زيرپوستي شکم در زنان سالم بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق نيمه تجربي بر روي ۳۰ زن جوان سالم (۲۰ نفر گروه آزمون و ۱۰ نفر گروه کنترل) انجام شد. در گروه کنترل بدون مداخله درماني در شروع و پس از دو هفته ضخامت چربي شکمي اندازه گيري شد. در گروه آزمون تحريک الکتريکي به عضلات راست شکمي به مدت ۱۰ جلسه و ۵ جلسه در هفته اعمال شد و قبل از شروع درمان و در انتهاي هفته دوم ضخامت چربي شکمي اندازه گيري شد و بين جلسات و همين طور بين گروه ها مقايسه صورت گرفت.
يافته ها: در گروه کنترل ضخامت چربي از ۰٫۷۰±۲٫۱۷ در جلسه اول به ۰٫۶۹±۲٫۱۸ سانتي متر در انتهاي هفته دوم تغيير کرد که تفاوت معني داري نشان نداد (P>0.05)، اما در گروه آزمون از ۲٫۵۹+۰٫۷۴ در جلسه اول به ۰٫۶۸±۲٫۲۵ سانتي متر در انتهاي هفته دوم کاهش يافت (P=0.0001).
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد که تحريک الکتريکي به مدت ۱۰ جلسه موجب کاهش ضخامت چربي شکم در زنان سالم مي گردد.