مقاله بررسي تاثير تحولات شاخص هاي منتخب فرهنگي بر رشد اقتصادي در ايران (الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده ARDL) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تحولات شاخص هاي منتخب فرهنگي بر رشد اقتصادي در ايران (الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده ARDL)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحولات فرهنگي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده (ARDL)
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي خوراسگاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيري سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حوزه مسایل رشد و توسعه اقتصادي، تحليلي تحولات فرهنگي جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. شاخص هاي فرهنگي مي تواند هم به عنوان عاملي درون زا و هم عاملي برون زا از طريق تاثير بر عوامل توليد (خصوصا عامل انساني) در رشد اقتصادي نقش داشته باشد. بررسي تحولات اقتصادي بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگي امکان پذير نيست. در ادبيات اقتصادي، امروزه سرمايه محدود به سرمايه هاي فيزيکي نيست، بلکه شامل سرمايه هاي انساني، فرهنگي، اجتماعي و طبيعي نيز مي شود. مقاله حاضر، ابتدا به تحليل وضع موجود برخي شاخص هاي فرهنگي و روند تحولات آن در ايران پرداخته، سپس به چگونگي تاثير گذاري اين شاخص ها بر رشد اقتصادي در ايران پرداخته است. هدف اين مقاله تبيين و بررسي ميزان تاثير گذاري برخي شاخص هاي فرهنگي بر رشد و توسعه اقتصادي در ايران طي سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۵۴ به روش الگوي خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شده (ARDL) مي باشد. در اين راستا از شاخص هایي همچون سطح دانش و سواد، نرخ خالص ازدواج، ميزان استفاده از ظرفيت سينما، مطبوعات و هنجارهاي اجتماعي، که شاخص هاي منتخب تاثير گذار فرهنگي بر عامل انساني توليد و در نتيجه رشد اقتصادي بوده در مدل استفاده شده است. آزمون مدل طي سه مرحله انجام گرديد: تحليل پويا، تحليل بلند مدت و آزمون تصحيح – خطا ياECM . آزمون ثبات مدل نيز با استفاده از روش هاي CUSUM و CUSUMQ انجام گرديد. نتايج به دست آمده بيانگر رابطه مثبت و کاملا معناداري بين شاخص هاي منتخب و رشد اقتصادي است و ميزان اين تاثير در بلند مدت بيشتر از کوتاه مدت است.