مقاله بررسي تاثير تراكم كرم E.Foetida بر pH، نسبت C/N و سرعت فرايند در فرايند توليد ورمي كمپوست از پسماندهاي غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تراكم كرم E.Foetida بر pH، نسبت C/N و سرعت فرايند در فرايند توليد ورمي كمپوست از پسماندهاي غذايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم
مقاله ورمي كمپوست
مقاله سرعت فرايند
مقاله E.Foetida
مقاله پسماند غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نبئي امير
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي صالح حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روزانه مقادير زيادي زباله از اجتماعات انساني به روش هاي مختلف دفع مي شود. بخش چشمگيري از اين زباله ها را مواد آلي تشكيل مي دهند كه بازيافت اين مواد و بهره گيري از آنها به روش هاي مختلف به علت جلوگيري از آسيب به محيط زيست و حفظ منابع و انرژي مورد توجه انسان قرار دارد. يكي از روش هاي مناسب بازيافت اين مواد، توليد كود آلي با استفاده از روش ورمي كمپوست است كه با بهره گيري از خصوصيات كرم هاي خاكي به تغيير و تبديل مواد زايد آلي به كود آلي مناسب كمك مي كند. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير تراكم كرم ها بر مقادير pH و نسبت C/N كه از شاخص هاي مهم كيفي كمپوست هستند و همچنين سرعت پيشرفت فرايند است. در اين مطالعه از كرم خاكي گونه Eisenia Foetida استفاده شد و ۵ محيط شامل ۱ محيط شاهد و ۴ محيط با تعداد كرم هاي متفاوت ايجاد شده و مقادير pH، نسبت C/N و سرعت فرايند بررسي شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان دهنده تاثير معني دار افزايش تعداد كرم بر pH نيست (p-value>0.05). اين مساله نشان مي دهد كه افزايش تراكم كرم از ۰ تا ۲۴ تاثير چنداني در تغييرات pH نداشته است. ولي ميانگين pH در محيط هاي با كرم بيشتر، پايين تر است. بين تراكم كرم ها و نسبت  C/Nرابطه معني داري به دست آمد. در تاثير بر نسبت C/N، تراكم ۰ و ۶ كرم تفاوت معني داري نشان ندادند ولي بين ۰ كرم و ساير محيط ها با تعداد كرم بيشتر، تفاوت معني داري در نسبتC/N  وجود داشت. كمترين مقدار نسبت C/N در محيط با تراكم ۱۸ كرم به دست آمده كه آن را در حد استاندارد كلاس B كمپوست طي ۱ ماه فرايند شدن، قرار مي دهد. همچنين بيشترين سرعت فرايند در تراكم ۱۸ كرم در ۷۰ گرم پسماند غذايي به دست آمد.