مقاله بررسي تاثير تراکم بر عملکرد و اجزاي عملکرد در دو رقم آفتابگردان روغني (لاکومکا و KSC43/128) در منطقه خوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تراکم بر عملکرد و اجزاي عملکرد در دو رقم آفتابگردان روغني (لاکومکا و KSC43/128) در منطقه خوي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تراکم بوته و فاصله رديف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني جبارلو خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ولي لو رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد و شاخص هاي رشد ارقام آفتابگردان روغني (لاکومکا و (KSC43/128 با دو فاصله رديف ۶۰ و ۷۵ سانتي متر آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خوي انجام گرفت. تراکم بوته در ۵ سطح ۳، ۴٫۵، ۶، ۷٫۵ و ۹ بوته در مترمربع به عنوان فاکتور عمودي و ترکيب دو عامل رقم x فاصله رديف به عنوان فاکتور افقي در قالب طرح بلوک هاي نواري با ۴ تکرار مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصل بين سطوح فاکتور افقي از نظر وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و درصد روغن دانه اختلاف معني داري مشاهده گرديد. تراکم بوته نيز تاثير معني داري بر عملکرد دانه و روغن، قطرطبق، وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق نشان داد. با افزايش تراکم بوته تا ۷٫۵ بوته در مترمربع عملکرد دانه و روغن به طور معني داري افزايش يافت. نتايج نشان داد که با افزايش تراکم از ۳ به ۹ بوته در مترمربع وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و قطر طبق کاهش يافت. رقم روسي لاکومکا در تراکم ۷٫۵ بوته در مترمربع با فواصل رديف ۶۰ و ۷۵ سانتي متر به ترتيب با عملکرد ۴۷۱۹ و ۴۴۱۹ کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد دانه را توليد کرد. هيبريد KSC43/128 با عملکرد ۴۴۱۰ کيلوگرم در هکتار تفاوت معني داري با رقم لاکومکا نداشت، ولي به جهت داشتن روغن بالا و توليد ۱۹۸۹ کيلوگرم در هکتار روغن در رتبه نخست قرار گرفت. در مجموع تراکم ۷٫۵ بوته در مترمربع در رقم لاکومکا با فاصله رديف ۷۵ سانتي متر در همه شاخص هاي رشد بيشترين مقدار را نشان داد.