مقاله بررسي تاثير تراکم بوته بر خصوصيات مرفولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تراکم بوته بر خصوصيات مرفولوژيکي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در استان مرکزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله تراکم
مقاله رقم
مقاله استان مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آنجفي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تراکم کاشت بر خصوصيات مرفولوژيکي و عملکرد دانه ارقام سويا در استان مرکزي، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اراک انجام شد. آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. عامل اصلي تراکم در چهار سطح D1=16، D2=22،  D3=28وD4=34  بوته در مترمربع و عامل فرعي شامل رقم ويليامز=V1  و لاين جديد  V2=L17  بود. نتايج آزمايش نشان دادند اثر تراکم بر تعداد شاخه فرعي، تعداد غلاف در شاخه فرعي، تعداد غلاف در بوته و وزن هزاردانه در سطح ۱ درصد و عملکرد دانه در سطح ۵ درصد معني دار و ساير صفات معني دار نشد. اثرات متقابل تراکم در رقم روي وزن هزاردانه و عملکرد به ترتيب در سطح ۱ و ۵ درصد معني دار و بر روي ساير صفات معني دار نشد. تراکم D4 با ۳۸۸۰ کيلوگرم در هکتار بيشترين و تراکم D1 با ۳۳۵۰ کيلوگرم کمترين عملکرد دانه را داشتند. لاين L17 با ميانگين عملکرد ۳۹۸۰ کيلوگرم در هکتار نسبت به رقم ويليامز با ۳۵۹۰ کيلوگرم برتري نشان داد. بالاترين عملکرد به دست آمده مربوط به لاين L17 در تراکم D4 معادل ۴۴۹۰ کيلوگرم در هکتار و کمترين آن از رقم ويليامز در تراکم D1 معادل ۳۰۱۰ کيلوگرم بود. بالاترين وزن هزاردانه تراکم هاي مورد آزمايش مربوط به D1 معادل ۱۵۸٫۳۲ و کمترين آن از تراکم D4 معادل ۱۴۵٫۶۶ گرم به دست آمد. تراکم D1 با ميانگين تعداد ۳٫۳ بيشترين و تراکم D4 با ميانگين ۱٫۴۸ کمترين تعداد شاخه فرعي را داشتند. همچنين تراکم D1 داراي بيشترين غلاف در شاخه فرعي معادل ۶٫۵۱ و تراکم D4 داراي کمترين غلاف در شاخه فرعي معادل ۴٫۳۳ بود. همين تراکم با ميانگين تعداد ۴۲٫۵ بيشترين و تراکم D4 کمترين تعداد غلاف در بوته معادل ۲۱٫۴۱ را داشتند. بنابر نتايج حاصله، با افزايش تراکم ميزان عملکرد هر دو رقم مورد آزمايش افزايش يافت وليکن لاين L17 در تراکم ۳۴ بوته در مترمربع با توليد ۴۴۹۰ کيلوگرم بذر در هکتار برتري نشان داد.