مقاله بررسي تاثير تراکم بوته روي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي چهار رقم گندم دوروم (Triticum turgidum var.durum) تحت شرايط ديم در منطقه سرابله ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تراکم بوته روي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي چهار رقم گندم دوروم (Triticum turgidum var.durum) تحت شرايط ديم در منطقه سرابله ايلام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم گياهي
مقاله رقم
مقاله گندم دوروم
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي دزفولي سيدابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تراکم هاي مختلف بوته روي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي چهار رقم گندم دوروم (Triticum turgidum var.durum) تحت شرايط ديم، آزمايشي در سال زراعي ۷۸-۱۳۷۷ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي سرابله استان ايلام پياده شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار بود. فاکتور ها شامل رقم در چهار سطح (قلاوندي، سيمره، آکونچي و چن آلتار) و تراکم بوته در چهارسطح (۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ بوته در متر مربع) بود. بدين منظور تاثير تراکم و رقم روي خصوصيات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي نظير: طول ساقه، طول سنبله، قطر ميانگره برگ پرچم، طول ميانگره برگ پرچم، شاخص سطح برگ، سطح برگ پرچم، تجمع ماده خشک، روند پنجه زني، عملکرد و اجزاي عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و شاخص برداشت مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد که اثر رقم و تراکم روي عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و شاخص برداشت معني دار نشد. در بين ارقام اختلاف معني داري در ارتباط با اجزاي عملکرد، طول ساقه و طول ميانگره برگ پرچم وجود داشت. نتايج آزمايش نشان داد که تاثير تراکم بوته روي اجزاي عملکرد، طول خوشه و قطر ميانگره برگ پرچم معني دار شد. ولي اثر متقابل فقط روي وزن هزار دانه معني دار شد. رقم قلاوندي در تراکم ۳۰۰ بوته در متر مربع با ۲/۳۸ گرم و رقم آکونچي در تراکم ۴۵۰ بوته در متر مربع با ۷/۲۷ گرم به ترتيب بالاترين و پايين ترين وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند. با توجه به مقايسه ميانگين ها به روش دانکن، بالاترين عملکرد دانه در رقم چن آلتار با ۱۳۱۷ کيلو گرم در هکتار و تراکم ۳۵۰ بوته در متر مربع با ۱۳۴۷ کيلو گرم در هکتار، بدست آمد.