مقاله بررسي تاثير تراکم بوته و آرايش کاشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد دانه و ويژگي هاي کمي و کيفي آفتابگردان در منطقه دشت ناز ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تراکم بوته و آرايش کاشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد دانه و ويژگي هاي کمي و کيفي آفتابگردان در منطقه دشت ناز ساري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله آرايش کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مبلغي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين بهترين تراکم بوته آفتابگردان رقم ماستر، اين پژوهش با فواصل بين رديف ۵۰، ۶۰ و ۷۰ سانتي متر به عنوان فاکتور اصلي و ۴ تراکم ۶، ۷، ۸ و ۹ بوته در مترمربع به عنوان فاکتور فرعي به صورت آزمايش کرت خرد شده که بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار در سال زراعي ۱۳۸۷ در ايستگاه تحقيقات زراعي دشت ناز مورد کشت قرار گرفته است انجام شد. نتايج نشان داد، اثر آرايش کاشت (فاصله خطوط کاشت) برصفاتي مانند ارتفاع ساقه، عملکرد دانه و عملکرد روغن درسطح احتمال ۱درصد و ۵ درصد داراي تفاوت معني دار بود. اما بر صفات اندازه سطح برگ، وزن هزار دانه و درصد روغن تفاوت معني دار نبود. همچنين اثر تراکم بوته بر صفات مورد بررسي، به جزء درصد روغن، در سطح ۱ درصد و ۵ درصد تفاوت معني داري را نشان داد. به طوري که با افزايش تراکم از ۶ بوته به ۹ بوته در مترمربع اندازه سطح برگ و وزن هزار دانه کاهش يافت، ولي ارتفاع ساقه، عملکرد دانه و عملکرد روغن افزايش يافت. بيشترين عملکرد دانه و روغن از آرايش کاشت ۵۰ سانتي متر با تراکم ۹ بوته در مترمربع با عملکردي معادل ۳۹۴۷ کيلوگرم (عملکرد دانه) و ۲۱۰۳ کيلوگرم (عملکرد روغن) بدست آمد. در ضمن لازم به يادآوري است که فاصله بوته ها روي رديف کاشت متغير بوده است.