مقاله بررسي تاثير تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد ذرت سينگل کراس ۷۰۴ در گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۹۶ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد ذرت سينگل کراس ۷۰۴ در گرگان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرايش کاشت
مقاله تراکم کاشت
مقاله ذرت
مقاله عملکرد دانه
مقاله زيست توده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: سيراني سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهاني لنگرودي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثر تراکم و آرايش هاي مختلف کاشت بر عملکرد و برخي صفات زراعي ذرت سينگل کراس ۷٫۴، در سال هاي ۱۳۸۳-۸۴ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. تيمارها شامل تراکم گياهي در چهار سطح (۶۵، ۷۵، ۸۵ و ۹۵ هزار بوته در هکتار) در کرت هاي اصلي و آرايش کاشت در دو سطح (يک رديفه و دو رديفه با فواصل ۱۵ و ۲۰ سانتي متر) بود که کرت هاي فرعي را تشکيل دادند. نتايج حاصل نشان داد که با افزايش تراکم، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، وزن خشک برگ، ساقه، بلال و چوب بلال، افزايش و تعداد کل دانه در بلال، قطر بلال، طول بلال، وزن هزار دانه، تعداد دانه در رديف و شاخص برداشت کاهش يافت. با تغيير آرايش کشت تک رديفه به دو رديفه نيز به غير از شاخص برداشت تمام پارامترهاي بالا افزايش يافتند. در بررسي اثر متقابل تراکم و آرايش کاشت، عملکرد دانه و علوفه در سطح ۱ درصد معني دار شد و تيمار تراکم ۸۵ هزار، دو رديفه ۱۵ سانتي متر با ۱۴۱۷۰ کيلوگرم در هکتار بيش ترين عملکرد دانه را داشت و بيش ترين عملکرد زيست توده (۲۳۳۳۰ کيلوگرم در هکتار) از تيمار تراکم ۹۵ هزار بوته در هکتار دو رديفه ۱۵ سانتي متر به دست آمد. هم چنين وزن هزار دانه، تعداد دانه در رديف، شاخص برداشت، ارتفاع بلال، طول بلال، وزن خشک برگ، ساقه، بلال و چوب بلال در سطح ۱ درصد معني دار شدند، ولي تعداد کل دانه در بلال، وزن خشک پوشش بلال، قطر بلال و تعداد رديف بلال در سطح ۵ درصد معني دار شدند. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که با آرايش کاشت دو رديفه رقابت بين بوته ها کاهش يافت و تراکم ذرت دانه اي را مي توان افزايش داده و در حصول عملکرد بالا بهره جست.