مقاله بررسي تاثير تزريق دو مرحله اي سوخت بر آلاينده هاي منتشره از موتور ديزل MT4.244 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تزريق دو مرحله اي سوخت بر آلاينده هاي منتشره از موتور ديزل MT4.244
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تزريق دو مرحله اي
مقاله اسپري
مقاله موتور ديزل
مقاله دوده
مقاله NOx

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي بنيس حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شامخي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي امکان کاهش همزمان آلاينده هاي NOx و دوده در يک موتور ديزل تزريق مستقيم با استفاده از روش تزريق دو مرحله اي سوخت مي باشد. بدين منظور، از نرم افزار FIRE جهت شبيه سازي عملکرد موتور مورد مطالعه استفاده شده است. در اين مطالعه، فرض شده که موتور در شرايط بار کامل کار مي کند و سرعت موتور برابر ۲٫۰۰۰ دور بر دقيقه مي باشد. براي اعتباردهي به نتايج، مدل تزريق يک مرحله اي با نتايج حاصل از آزمايش هاي تجربي بر روي موتور مقايسه شده و پس از يافتن مدل تزريق يک مرحله اي مناسب از آن به عنوان حالت پايه موتور، استفاده شده است. در ادامه، مودهاي مختلف تزريق سوخت، شامل پيش پاشش و پاشش اصلي يا پاشش اصلي و پس پاشش با تغيير درصد سوخت تزريق شده در هر مرحله و فواصل زماني مختلف بين دو مرحله تزريق مدل شده و مود مناسب از لحاظ پارامترهاي عملکردي موتور و کاهش سطح آلاينده ها انتخاب شده است. با توجه به نتايج حاصله، مشاهده مي شود که تزريق دو مرحله اي سوخت ميزان توليد آلاينده هاي NOx و دوده را به طور همزمان کاهش مي دهد. در نهايت، مود تزريق پيشنهادي براي موتور مورد مطالعه در تحقيق حاضر، يعني موتور MT4.244، عبارت است از مودي که درصد سوخت تزريقي در مرحله اول و دوم در آن بترتيب برابر ۷۵ و ۲۵ بوده و فاصله بين دو تزريق ۲۵ درجه ميل لنگ باشد.