مقاله بررسي تاثير تزريق سفپيم روي تظاهرات باليني، کالبدگشایي و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي در طوطي نژاد Rose Ringed Parakeet که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۵۹ تا ۴۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تزريق سفپيم روي تظاهرات باليني، کالبدگشایي و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي در طوطي نژاد Rose Ringed Parakeet
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفپيم
مقاله تظاهرات باليني
مقاله ضايعات کالبدگشایي
مقاله فراسنجه هاي بيوشيميايي
مقاله طوطي Rose Ringed Parakeet

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: اتكالي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلي تبريزي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خياط نوري ميرهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور ارزيابي اثرات تزريق سفپيم، داروي نسل چهارم سفالوسپورين ها روي تظاهرات باليني، کالبدگشایي و فراسنجه هاي بيوشيميايي در طوطي سبز دم دراز نژاد Rose Ringed Parakeet با توجه به استفاده روز افزون از آنتي بيوتيک هاي پزشکي در طب پرندگان صورت گرفت. ۱۰ قطعه طوطي نژاد Rose Ringed Parakeet به طور تصادفي در دو گروه ۵ تايي شاهد و تيمار با شرايط سني، محيطي و تغذيه اي يکسان قرار گرفتند. در گروه تيمار ۱۰۰ mg/kg سفپيم و در گروه شاهد، سرم فيزيولوژي هم حجم با سفپيم هر ۱۲ ساعت به مدت ۳ روز به صورت عضلاني تزريق شد. در طول دوره تزريق، پرندگان مورد مطالعه باليني قرار گرفتند. نمونه خوني از پرندگان هر دو گروه ۲۴ ساعت پس از تزريق آخرين دز دارو از وريد وداج اخذ و پس از سانتريفيوژ، سرم آن ها جدا و ميزان سرمي هر يک از فراسنجه هاي بيوشيميايي شامل: آلکالين فسفاتاز (ALP)، آلانين آمينوترانسفراز(ALT) ، آسپارتات آمينوترانسفراز(AST) ، گلوکز، اسيداوريک، کراتينين، سديم، پتاسيم، فسفر و کلسيم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و فليم فتومتر اندازه گيري شد. همچنين پس از اخذ خون، کالبدگشایي صورت گرفت و علايم کالبدگشایي مورد مطالعه قرار گرفت. مقايسه نتايج پارامترهاي سرمي بين دو گروه شاهد و تيمار افزايش معني داري در ميزان سرمي AST وALT  (P<0.05) و کاهش معني داري در مقادير سرمي ALP، سديم و پتاسيم نشان داد (P<0.05) در بقيه پارامترها تغييرات معني داري مشاهده نشد. نتيجه نهايي اينکه تزريق سفپيم در پرنده مورد مطالعه، عوارض باليني و کالبدگشایي خاصي ايجاد ننمود ولي سبب افزايش و کاهش معني دار برخي آنزيم هاي شاخص عملکرد کبد نسبت به گروه شاهد گرديد، هر چند اين تغييرات در محدوده مقادير دامنه مرجع مي باشد.