مقاله بررسي تاثير تغييرات دما و شوري بر ميزان مصرف اکسيژن، محتواي آب بدن و نرخ رشد روزانه ماهيان انگشت قد کپور معمولي Cyprinus carpio که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تغييرات دما و شوري بر ميزان مصرف اکسيژن، محتواي آب بدن و نرخ رشد روزانه ماهيان انگشت قد کپور معمولي Cyprinus carpio
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دما
مقاله شوري
مقاله مصرف اکسيژن
مقاله نرخ رشد روزانه
مقاله انگشت قد کپور معمولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري دارا
جناب آقای / سرکار خانم: مجازي اميري باقر
جناب آقای / سرکار خانم: محيسني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان جذب اکسيژن توسط ماهيان به عنوان يک شاخص براي سنجش ميزان سوخت و ساز و پاسخ فيزيولوژيکي بدن به عامل هاي محيطي مورد بهره گيري قرار مي گيرد در اين بررسي ميزان مصرف اکسيژن، محتواي آب بدن و نرخ رشد ويژه در انگشت قدهاي ماهي کپور معمولي با ميانگين وزني ۵/±۵/۴ گرم در دو سطح شوري (صفر و پنج گرم در ليتر) و دو سطح دمايي (۵/۰±۲۱ و ۵/۰±۳۱ درجه سلسيوس) مورد اندازه گيري قرار گرفت. و ضريب دمايي Q10 براي چهار تيمار ياد شده به دست آمد. نتايج نشان داد که دما و شوري تاثير معني داري بر ميزان مصرف اکسيژن دارند (P<0.05). ولي برهم کنش بين اين دو عامل  تاثير معني داري بر روي ميزان مصرف اکسيژن نداشت (P<0.05). کمترين ميزان مصرف اکسيژن در تيمار با شوري صفر گرم در ليتر و دماي ۵/۰±۲۱ ديده شد و بيشترين ميزان مصرف اکسيژن در شوري  5 ppt و دماي ۵/۰±۳۱ به دست آمد. محتواي آب بدن در بين تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري نداشت، ميزان نرخ رشد روزانه در تيمار ۱ که شامل دماي ۵/۰±۲۱ درجه سلسيوس برابر ۱۲۲/۰±۷۲۲۳/۱ بود در حالي که نرخ رشد روزانه براي ماهياني که در همين دما در شوري  5 ppt قرار گرفته بودند برابر با ۰۵۵/۰± ۶۱۸۳/۱ درصد وزن بدن در روز برآورد شد. دردماي ۵/۰ ±۳۱ در شوري صفر گرم در ليترنرخ رشد روزانه برابر با ۰۶۸/۰±۱۵۷/۲ بود اين رقم در شوري  5 ppt در همين دما ۰۲۴/۰±۱۱۳/۲ درصد وزن بدن محاسبه شد. اثرگذاري شوري بر ميزان رشد معني دار نبود (P<0.05)، درحالي که دماي تاثير معني داري بر ميزان رشد داشت (P<0.05).