مقاله بررسي تاثير تغييرات منبع كربن بر زنجيره تنفسي باكتري سودوموناس آئروژنوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۸۰ تا ۶۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تغييرات منبع كربن بر زنجيره تنفسي باكتري سودوموناس آئروژنوزا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس
مقاله سيتوکروم
مقاله نفت خام
مقاله انتقال دهنده نهايي الكترون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مينويي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي تهراني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني دماوندي فر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باكتري سودوموناس از نوع باكتريهاي گرم منفي مي باشد كه توانايي خوبي در زيست پالايي خاكها و آبهاي آلوده به نفت خام را دارد. اين باكتري با اكسيداسيون مواد آلي سبب شكستن آنها و تبديل مواد نفتي بزرگ و سنگين به مواد كوچك تر کمتر سمي يا غيرسمي مي شود. زنجيره تنفسي اين باكتري از سيتوکرومهايي استفاده مي كند كه اكسيژن را به عنوان دريافت كننده نهايي الكترون مورد استفاده قرار مي دهند. زنجيره تنفسي اين باكتري از سيتوكرومهاي مختلفي تشكيل شده است كه مهم ترين آنها شامل سيتوكرومهاي a, b, c, o مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات عناصر تشكيل دهنده زنجيره تنفسي سودوموناس در حضور منابع كربن مختلف است. روش عملكرد با جداسازي و خالص سازي باكتري سودوموناس آئروژنوزا از خاك انجام شد وسپس باكتري خالص شده در منابع مختلف كربن تكثير و طيف زنجيره تنفسي آن مطالعه شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه زنجيره تنفسي باكتري سودوموناس آئروژنوزا در محيطهايي با منابع كربن مختلف، الگوي متفاوتي را نشان مي دهد. طيف زنجيره تنفسي باكتري نشان داد كه در محيطهاي مختلف، سيتوكرومهاي نوع b و c بيش از سيتوكرومهاي ديگر ظاهر مي شوند كه نشان دهنده استفاده باكتري از كمپلكس سيتوکرومbo  است. همچنين بررسي طيف باكتري در محيطهاي هگزادكان و نفت خام نشان داد كه در اين محيطها باكتري علاوه بر كمپلكس فوق از سيتوكروم aa3 نيز به عنوان انتقال دهنده نهايي الكترون استفاده نموده است. نتايج فوق نشان مي دهد كه باكتري درحضور نفت خام و مشتقات آن كه داراي منابع كربني هستند كه به سختي تجزيه مي شوند از انتقال دهنده نهايي الكترون مختلف براي انتقال الكترون به اكسيژن استفاده كرده است.