مقاله بررسي تاثير تغييرات pH كتامين هيدروكلرايد بر روي اثرات بي حسي اپي دورال در گوسفند نژاد شال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تغييرات pH كتامين هيدروكلرايد بر روي اثرات بي حسي اپي دورال در گوسفند نژاد شال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتامين هيدروكلرايد
مقاله بي حسي اپي دورال
مقاله pH
مقاله گوسفند شال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورمعصوم قره باغ علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه براي ايجاد بي حسي اپي دورال علاوه بر داروهاي بي حسي استفاده از ساير داروها مانند كتامين در گونه هاي مختلف حيوانات متداول مي باشد، با افزايش pH روند نفوذپذيري غشايي داروي بي حسي و انتشار آن در چربيهاي غلاف عصبي بيشتر شده و اثر بي حس كنندگي دارو به دنبال پخش سريع آن در مناطق داخلي و آكسون هاي عصبي بيشتر مي شود. در نتيجه باعث ايجاد بي حسي سريع و نيز افزايش طول مدت بي حسي مي گردد. در اين مطالعه كتامين تجارتي باpH  برابر (۴٫۶±۰٫۰۱) استفاده شد و با افزودن بي كربنات سديم يك مولار pH هاي ۵٫۶±۰٫۰۱ و ۶٫۶±۰٫۰۱ تهيه گرديد. ۹ راس گوسفند نژاد شال سالم با ميانگين وزني ۳۸٫۸۹±۱۳٫۲۹ کيلوگرم به طور تصادفي انتخاب و مقدار يك ميلي ليتر به ازاي هر۲۰ كيلو گرم وزن زنده دام از هر يك از محلول هاي تهيه شده در فضاي اپي دورال كمري بين آخرين مهره كمري و اولين مهري عجزي (L6-S1) بدون مقاومت، تزريق گرديد. زمان ايجاد و كامل شدن بي حسي نواحي شكمي و خلفي دام و نيز بازگشت و تكميل حس اين نواحي با بهره گيري از روش نيش سوزن بررسي و ثبت گرديد. آناليز آماري نتايج نشان داد تغيير pH كتامين به سمت قليايي و در pH هاي ۵٫۶±۰٫۰۱ و ۶٫۶±۰٫۰۱ تغييرات معني داري را نسبت به كتامين تجارتي (۴٫۶±۰٫۰۱) از نظر زمان ايجاد بي حسي ناحيه دنبه، و زمان تکميل بي حسي ناحيه پرينه و نواحي خلفي اندام حرکتي خلفي نشان داد. بنابراين ميتوان چنين نتيجه گيري کرد که در جراحي هاي رکتوواژينال و ساير جراحيهاي ناحيه خلفي گوسفند از کتامين قليايي شده استفاده کرد چرا که علاوه بر ايجاد بي حسي باعث آرام بخشي عمومي در حيوان مي شود، لازم به ذکر است قليايي تر شدن كتامين اثري روي خواص دارويي آن ندارد.