مقاله بررسي تاثير تغيير غلظت سديم محلول دياليز همراه با تغيير سرعت اولترافيلتراسيون بر افت فشارخون حين دياليز و وزن بين جلسات دياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تغيير غلظت سديم محلول دياليز همراه با تغيير سرعت اولترافيلتراسيون بر افت فشارخون حين دياليز و وزن بين جلسات دياليز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماران همودياليزي
مقاله افت فشارخون
مقاله اضافه وزن بين جلسات دياليز
مقاله پروفايل سديم و اولترافيلتراسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري فرد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي نجف آبادي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از روشهايي که براي پيشگيري از افت فشارخون حين دياليز مطرح شده، استفاده از تغيير غلظت سديم محلول دياليز و تغيير سرعت برداشت مايعات مي باشد كه پروفايل هاي سديم و اولترافيلتراسيون گفته مي شود. اما يكي ازعوارض اين روش، افزايش زياد در وزن بين جلسات دياليز مي باشد. هدف اين مطالعه مقايسه تاثير دو نوع پروفايل هاي خطي و پلکاني سديم و اولترافيلتراسيون بر افت فشارخون و اضافه وزن بين جلسات دياليز بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع کارآزمايي باليني بوده که بصورت متقاطع انجام شد. تعداد ۲۶ بيمار تحت همودياليز مراجعه کننده به دو مرکز همودياليز بيمارستان هاي حضرت علي اصغر (ع) و الزهرا (س) اصفهان هر يک به مدت سه جلسه با روش معمول (غلظت ثابت سديم بر روي ۱۳۸ ميلي مول در ليتر)، ۳ جلسه با روش پروفايل ۱ سديم و پروفايل ۱ اولترافيلتراسيون (پروفايل خطي) و سه جلسه ديگر نيز با روش پروفايل ۳ سديم و پروفايل ۳ اولترافيلتراسيون (پروفايل پلكاني) تحت دياليز قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي شامل c2 و تي مستقل استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه ۲۶ بيمار تحت همودياليز (۱۶ مرد، ۱۲ زن) با ميانگين سني ۱۹±۴۶٫۸ سال شرکت داشتند. در هر گروه تعداد ۷۸ جلسه دياليز و در مجموع ۲۳۴ جلسه دياليز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد که ميزان بروز هيپوتانسيون و تعداد تدابير درماني در گروه پروفايل خطي سديم و پروفايل خطي اولترافيلتراسيون و گروه پروفايل پلكاني سديم و پروفايل پلكاني اولترافيلتراسيون در مقايسه با گروه معمول (کنترل) بطور معني داري کاهش يافت (p<0.05) ولي ميزان آنها درگروه پروفايلهاي خطي و پلكاني تفاوت معني داري نداشت. همچنين اضافه وزن بين جلسات دياليز در ميان سه گروه، تغيير چنداني نداشت.
استنتاج: بكارگيري پروفايلهاي سديم و اولترافيلتراسيون با تنظيم غلظت سديم و ميزان برداشت اولترافيلتراسيون از افت فشارخون در طول دياليز جلوگيري كرده و مداخلات درماني و پرستاري را كاهش مي دهد، بدون اينكه وزن بين جلسات دياليز را افزايش دهد. بنابراين استفاده از پروفايلهاي سديم و اولترافيلتراسيون (نوع خطي و پلكاني) نسبت به روش معمول پيشنهاد مي گردد.