مقاله بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي بر پاسخ هاي هيدرولوژي حوضه آبخيز (مطالعه موردي: حوضه آبخيز زنجان رود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تغيير کاربري اراضي بر پاسخ هاي هيدرولوژي حوضه آبخيز (مطالعه موردي: حوضه آبخيز زنجان رود)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربري اراضي
مقاله پاسخ هيدرولوژي
مقاله SWAT
مقاله حوضه آبخيز زنجان رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري گلاله
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير کاربري اراضي در يک حوضه آبخيز مي تواند تاثير قابل توجهي بر چرخه هيدرولوژي و در نتيجه منابع آب حوضه داشته باشد، از اين رو شناخت آثار تغيير کاربري اراضي بر پاسخ هاي هيدرولوژي حوضه راه گشاي تعيين استراتژي مناسب در توسعه پايدار منابع آب حوضه هاي آبخيز مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي اثرات هيدرولوژي تغيير کاربري اراضي در طي ۴۰ سال اخير در حوضه زنجان رود مي باشد. جهت شبيه سازي بيلان آبي حوضه در اين مطالعه از مدل(۲۰۰۵) SWAT  استفاده و بدين منظور داده هاي هواشناسي و نقشه هاي رقومي کاربري اراضي و خاک و مدل رقومي ارتفاع منطقه تحقيق تهيه شد. پس از واسنجي و صحت سنجي مدل، به منظور ارزيابي تاثير تغيير کاربري اراضي بر هيدرولوژي حوضه، کاربري هاي اراضي سال ۱۳۴۶، ۱۳۷۳ و ۱۳۸۶ به مدل معرفي و مدل اجرا گرديد. نتايج تحقيق نشان دهنده تاثيرات قابل توجه تغيير کاربري اراضي روي جريان رودخانه اي و بار آبي حوضه است، به طوري که تغيير در کاربري اراضي از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۶ منجر به افزايش مقدار روانآب سطحي در حدود ۳۳ درصد و کاهش سطح سفره آب هاي زيرزميني در حدود ۲۲ درصد شده است. همچنين از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۶ مساحت زيرحوضه هاي تحت تاثير گروه روانآب متوسط سالانه (زياد) ۲۸-۱۴ ميلي متر، ۱۶ درصد افزايش يافته است.