مقاله بررسي تاثير تقليد حرکتي غير گفتاري بر توانايي ناميدن در کودکان مبتلا به در خودماندگي (اوتيسم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تقليد حرکتي غير گفتاري بر توانايي ناميدن در کودکان مبتلا به در خودماندگي (اوتيسم)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله در خودماندگي
مقاله تقليد
مقاله ناميدن
مقاله گفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيرامي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: عشايري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پريچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه تقليد حرکتي غير گفتاري با توانايي ناميدن و تاثير تمرينات تقليد حرکتي غير گفتاري بر افزايش توانايي ناميدن در کودکان مبتلا به درخودماندگي (اوتيسم) است.
روش بررسي: در مرحله نخست اين مطالعه که به روش مقايسه اي صورت پذيرفت، ۲۲ کودک درخودمانده و ۲۲ کودک سالم با نمونه گيري در دسترس انتخاب و توانايي ناميدن و تقليد حرکتي غير گفتاري آنها مورد سنجش و مقايسه قرار گرفت. در مرحله دوم، مطالعه به صورت تجربي و مداخله اي صورت گرفت. کودکان درخودمانده به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و کنترل تقسيم شدند. سپس کودکان گروه آزمايش به مدت ۶۰ روز، روزانه يک ساعت تحت تمرين تقليد غير گفتاري قرار گرفتند. در اين مدت گروه کنترل از آموزشهاي معمول قبلي بهره گرفتند. قبل و بعد از مداخله، توانايي ناميدن در دو گروه با استفاده از آزمون ناميدن سنجيده شد. در تحليل داده ها از آزمون تي مستقل و بررسي ضريب همبستگي بهره گرفته شد.
يافته ها: تفاوت معناداري در توانايي ناميدن کودکان درخودمانده و سالم ديده شدP<0.001))، همچنين يافته ها حاکي است بين توانايي ناميدن و توانايي تقليد کلامي در کودکان درخودمانده همبستگي مثبت وجود دارد P<0.001)، r=0.878)به علاوه، داده ها حاکي از وجود تفاوت معنادار بين توانايي ناميدن دو گروه آزمايشي و کنترل پس از انجام مداخله مي باشد P<0.001)).
نتيجه گيري: بين توانايي ناميدن و تقليد حرکتي غير گفتاري همبستگي مثبت و قوي وجود دارد و انجام تمرينات تقليد حرکتي غيرگفتاري به افزايش توانايي ناميدن در کودکان درخودمانده منجر مي گردد.