مقاله بررسي تاثير تماس پوستي مادر بر علايم حياتي و وضعيت رفتاري نوزادان نارس بستري در بيمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تماس پوستي مادر بر علايم حياتي و وضعيت رفتاري نوزادان نارس بستري در بيمارستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تماس پوستي مادر و نوزاد
مقاله نوزاد نارس
مقاله علايم حياتي
مقاله وضعيت رفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي ضيا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان پور محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از راه هاي ارتباط غير كلامي بين مادر و نوزاد تماس پوستي است كه مي تواند باعث ايجاد آرامش در كودك و احساس وابستگي بيشتر بين آن دو گردد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير تماس پوستي مادر بر علايم حياتي و وضعيت رفتاري نوزادان نارس بستري در بين سال هاي ۸۲-۱۳۷۹ انجام گرفته است.
روش بررسي: نوع مطالعه كارآزمايي باليني بوده و تعداد ۲۵ نوزاد نارس داراي سن داخل رحمي ۳۶-۳۲ هفته به ظاهر سالم به عنوان گروه مورد و ۲۵ نوزاد نارس مشابه به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. جهت نوزادان نارس در گروه مورد علايم حياتي و وضعيت رفتاري بر اساس چك ليست مربوطه كنترل و ثبت گرديد. پس از گذشت ده دقيقه توسط مادر كه قبلا آموزش هاي لازم را ديده بود هر نوزاد به مدت ۵ دقيقه مورد لمس در نواحي سر و صورت و شانه ها قرار گرفت. پس از گذشت ۱۰ دقيقه مجددا علايم حياتي و وضعيت رفتاري كنترل و چارت شد. اين عمل در سه نوبت متوالي به فاصله ۸-۶ ساعت تكرار گرديد. در گروه شاهد تنها در يك مرحله علايم حياتي و وضعيت رفتاري كنترل و چارت گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS با استفاده از آزمون هايt ،t  زوج و کاي اسکوئر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه تماس پوستي مادر در گروه مورد باعث كاهش تعداد ضربان قلب (P=0.030) و تنفس (P=0.040) گرديده و باعث تغيير در وضعيت رفتاري نوزادان نارس به سوي آرامش شده است (P£۰٫۰۰۱).
بحث و نتيجه گيري: تماس پوستي مادر به طور كلي باعث كاهش تعداد ضربان قلب و تنفس و ارتقا وضعيت رفتاري به سوي آرامش در نوزادان نارس مورد پژوهش شده است. با توجه به يافته هاي پژوهش به نظر مي رسد بتوان با اطمينان بيشتر از تماس پوستي مادر جهت آرامش نوزدان نارس بهره برد.