مقاله بررسي تاثير تماشاي فيلم کارتوني بر تغييرات کورتيزول بزاق کودکان حين انجام درمانهاي دندانپزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تماشاي فيلم کارتوني بر تغييرات کورتيزول بزاق کودکان حين انجام درمانهاي دندانپزشکي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلم کارتوني
مقاله اضطراب
مقاله کورتيزول بزاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيداخوان پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوان بهبهاني مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: اشراف اسلامي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کورتيزول مهمترين گليکوکورتيکوئيدي است که در شرايط استرس افزايش مي يابد. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير تماشاي فيلم کارتوني بر تغييرات کورتيزول بزاق کودکان ۵ تا ۹ ساله حين انجام درمان هاي دندانپزشکي در يک کلينيک دندانپزشکي در تهران مي باشد.
مواد و روش ها: تحقيق به روش matched cross over single blind clinical trial بر روي ۱۵ کودک ۵ تا ۹ ساله انجام شد. درمان هاي مورد نظر توسط دو دندانپزشک به صورت split mouth انجام شد. نمونه هايي انتخاب شدند که نياز به دو درمان مشابه غير اورژانس در دو طرف فک داشتند. براي شروع درمان نمونه ها به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول: در اولين جلسه درماني تزريق بي حسي و عمل دندانپزشکي بدون مداخله فيلم و در جلسه دوم با استفاده از فيلم انجام شد. گروه دوم: در اولين جلسه درماني تزريق بي حسي و کار دندانپزشکي با مداخله فيلم و در جلسه دوم بدون استفاده از فيلم انجام شد. جمع آ وري بزاق در سه مرحله قبل از شروع کار، پس از تزريق و بعد از پايان کار گرفته شد و نمونه ها براي اندازه گيري ميزان کورتيزول بزاق با روش ECLIA به آزمايشگاه ارسال شدند. ميزان تغييرات کورتيزول در داخل گروهها توسط آزمون WILCOXON و بين گروهها با آزمون MANU WITHENY اندازه گيري شد.
يافته ها: تغييرات ميزان کورتيزول در جلسه بدون فيلم در مرحله بعد از تزريق ۶٫۰۵±۳٫۳ و در مرحله بعد از کار ۲٫۷±۱٫۶ و در جلسه با فيلم در مرحله بعد از تزريق ۹٫۵±۲٫۵ و در مرحله بعد از کار ۶٫۲±۰٫۵ بود. که مقايسه اين دو از نظر آماري معني دار نبود. همچنين جنس، سن، بعد خانوار، رتبه تولد و نوع درمان نقشي در کاهش ميزان کورتيزول بزاق نداشتند (به ترتیب p<0.8 و p<0.7).
نتيجه گيري: نمايش فيلم کارتوني حين انجام درمان هاي دندانپزشکي باعث کاهش ميزان کورتيزول بزاق نمي شود.