مقاله بررسي تاثير تمرينات استقامتي – مقاومتي بر ظرفيت بدني و شاخص هاي تن سنجي بيماران قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۸ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تمرينات استقامتي – مقاومتي بر ظرفيت بدني و شاخص هاي تن سنجي بيماران قلبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوتواني قلب
مقاله تمرين اسقامتي
مقاله تمرين مقاومتي
مقاله شاخص هاي تن سنجي
مقاله ظرفيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكو محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين تحقيق با هدف بررسي ميزان تاثير برنامه نوتواني قلبي (تمرينات استقامتي و مقاومتي) بر عملكرد بدني و نيز شاخص هاي چربي و قند خون بيماران قلبي صورت گرفت.
روش بررسي: در اين پژوهش نيمه تجربي و مداخله اي، ۲۰ بيمار قلبي پذيرش شده در بخش نوتواني قلب بيمارستان شهيد بهشتي همدان كه در مرحله ۲ نوتواني بودند، به صورت ساده و در دسترس انتخاب و تمرينات مقاومتي و استقامتي به مدت ۲۴ جلسه (هفته اي ۳ جلسه) به آنها داده شد. ظرفيت بدني، شاخص هاي تن سنجي و معيارهاي پاراكلينيكي بيماران قبل و بعد از تمرينات ارزيابي و با آزمون آماري تي زوجي مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: بعد از انجام تمرينات كاهش معناداري در ميزان تري گليسيريد (p=0.009)، كلسترول تام  (p>0.019)و كلسترول تراكم بالا (p=0.036) نسبت به قبل از مداخله ملاحظه شد، در حالي كه اين كاهش در مورد قند خون (p=0.072) و كلسترول تراكم پايين  (p=0.087)معنادار نبود. همچنين مسافت طي شده در مدت ۶ دقيقه توسط بيماران بعد از مداخله افزايش معناداري نسبت به قبل داشت (p>0.001) و ميزان درك فشار تحمل شده توسط بيمار پس از انجام آزمون كاهش يافت (p=0.008) شاخص هاي چاقي از قبيل وزن (p=0.031) و ضخامت چربي زير جلد (p=0.017) نيز پس از برنامه نوتواني كاهش معناداري داشت.
نتيجه گيري: برنامه نوتواني قلبي شامل تمرينات استقامتي و مقاومتي موجب كاهش عوامل خطر ساز در بيماران چاق مبتلا به بيماري قلبي – عروقي و نيز افزايش ظرفيت فيزيكي بيمار مي گردد .