مقاله بررسي تاثير تمرينات کليدي مفصل شانه بر گشتاور ايزومتريک حرکات مفصل گلنوهومرال در زنان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تمرينات کليدي مفصل شانه بر گشتاور ايزومتريک حرکات مفصل گلنوهومرال در زنان جوان سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گشتاور حرکات
مقاله حرکات مفصل شانه
مقاله تمرينات کلیدي مفصل شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: نودهي مقدم افسون
جناب آقای / سرکار خانم: عرب لو اميرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي ميزان تغييرات گشتاور ايزومتريک برخي از حرکات مفصل گلنوهومرال، بعد از انجام تمرينات کليدي اين مفصل انجام شد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني تصادفي ۳۶ دختر جوان سالم به طور تصادفي انتخاب و با روش تصادفي تعادلي در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. آزمودني ها در گروه مداخله به مدت شش هفته، هفته اي سه جلسه، تمرينات کليدي را طبق روش دلورم (Delorm) به صورت وزنه آزاد انجام دادند. قبل و بعد از شش هفته، گشتاور ايزومتريک حرکات مورد بررسي در دو گروه توسط دستگاه دايناتورک در وضعيت هاي آزمون مربوط به هر کدام از حرکات مورد بررسي اندازه گيري شد، به طوري که آزمودني ها در آزمون مربوط به هر حرکت، سه بار حداکثر انقباض ايزومتريک آن حرکت را انجام داده و ميانگين اين سه بار به عنوان قله گشتاور براي ارزيابي گشتاور مورد نظر محسوب شد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون هاي آماري کولموگروف- اسميرنوف، تي زوجي و تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در گروه مداخله، گشتاور ايزومتريک حرکات مورد بررسي بعد از شش هفته تمرين نسبت به قبل از آن افزايش معناداري يافت (p<0.001)، ولي در گروه کنترل هيچ گونه تغيير معناداري در هيچ يک از حرکات مشاهده نشد(p>0.05) . همچنين مقايسه دو گروه قبل از مداخله در هر شش حرکت مورد بررسي حاکي از عدم تفاوت معنادار بين آنها بود (p>0.05)، ولي بعد از مداخله بين دو گروه در هر شش مورد تفاوت معناداري ايجاد شد (p<0.001).
نتيجه گيري: تمرينات کليدي و اختصاصي معرفي شده براي مفصل گلنوهومرال، باعث افزايش گشتاور حرکات اين مفصل مي شود، بنابراين در برنامه تمريني افراد سالم به خصوص افراد با ورزش هاي بالاي سر مي توان  از اين تمرينات استفاده نمود.