مقاله بررسي تاثير تمرين موضعي ايزوتونيك، بر درصد چربي زير پوستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۴۶ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تمرين موضعي ايزوتونيك، بر درصد چربي زير پوستي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تمريني ايزومتريك
مقاله چربي زيرپوستي
مقاله غيرورزشكار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان پوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوررحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سخنگويي يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين تحقيق بررسي تاثير روش تمريني ايزومتريك، بر مقدار درصدچربي زير پوستي دانشجويان پسر غيرورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر بود.
مواد و روش ها: تعداد ۱۲ نفر از دانشجويان غيرورزشكار در رده سني ۲۰ تا ۲۷ سال كه همگي سالم بودند و سابقه جراحي در نواحي سينه، شكم و ران را نداشتند، از ميان ۱۵ داوطلب انتخاب و با استفاده از كاليپر ضخامت چربي نواحي سينه، شكم و ران آن ها اندازه گيري و سپس با به كارگيري جدول برآورد درصد چربي مردان بر پايه سن و مجموع چربي زيرپوستي سه ناحيه مذكور، برگرفته از قاعده سايري، درصد چربي آزمودني ها تعيين شد. بعد از ۴ هفته تمرين موضعي به روش ايزومتريك، در قالب ۱۲ جلسه، دوباره نواحي سه گانه از نظر ضخامت چربي، اندازه گيري و مقدار درصد چربي آزمودني ها مشخص شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از پيش آزمون و پس آزمون، از آزمون t در سطح احتمال ۱% استفاده شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد، ۴ هفته تمرين موضعي به روش ايزومتريك در كاهش درصد چربي زيرپوستي آزمودني ها تاثيرداشته و بين ميانگين درصد چربي آزمودني ها در قبل و بعد از تمرينات، اختلاف معني داري در سطح احتمال ۱% مشاهده شد.
بحث و نتيجه گيري: اين روش تمريني در كاهش درصد چربي بدن تاثير داشت.