مقاله بررسي تاثير تناسب فرد، سازمان و فرهنگ سازماني بر رفتار سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاه ها (مطالعه موردي: دانشگاه شهيد باهنر کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تناسب فرد، سازمان و فرهنگ سازماني بر رفتار سازماني اعضاي هيات علمي دانشگاه ها (مطالعه موردي: دانشگاه شهيد باهنر کرمان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسب فرد
مقاله سازمان
مقاله تابعيت سازماني
مقاله تمايل به ماندگاري
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حق ‌شناس اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي، تاثير فرهنگ سازماني و ميزان تناسب اعضاي هيات علمي در دانشگاه مورد مطالعه، در راستاي تعيين پيامدهاي رفتاري آن ها مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد. سوال اساسي اين است که فرهنگ سازماني و ميزان تناسب (عدم تناسب) ميان اعضاي هيات علمي و دانشگاه تا چه حد مي تواند بر ميزان شهروندي سازماني و تمايل به ماندگاري آنها در راستاي پرورش نيرو هاي انساني مورد نياز، تاثير داشته باشد؟ اين مطالعه، از روش تحقيق توصيفي، پيمايشي و ابزار پرسشنامه باز و بسته، براي بررسي متغيرها و پاسخگويي به اين سوال، استفاده مي کند. جامعه آماري اين مطالعه، ۳۹۳ نفر شامل کليه اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاه شهيد باهنر کرمان در سال ۱۳۸۵ است که بر اساس مطالعه مقدماتي و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي، تعداد ۲۰۵ نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتايج به دست آمده، به طور کلي تاثير تناسب فرد، سازمان بر رفتار اعضاي هيات علمي را مورد تاييد قرار دادند. همچنين، ميان تناسب ارزش ها و ميزان تمايل به خروج، تناسب اهداف و ميزان تمايل به خروج و تناسب محيط کاري و رفتارهاي سازماني (تابعيت سازماني و تمايل به ماندگاري) در سطح معني دار ۵%، رابطه معني داري به دست نيامد. رابطه ميان نوع فرهنگ سازماني و تناسب فرد، سازمان نيز، مستقيم و تا حدي قوي نشان داده شده است.