مقاله بررسي تاثير تنش آب و مقدار کاربرد نيتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمايشهاي سريهاي جايگزيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تنش آب و مقدار کاربرد نيتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمايشهاي سريهاي جايگزيني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد نسبي
مقاله شاخص تهاجم
مقاله ضريب تهاجم نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي دربندي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب و نيتروژن از مهمترين عوامل مورد نياز براي رشد گياهان هستند. بطوري که علف هاي هرز براي کسب آنها با گياهان زراعي به رقابت مي پردازند. از آنجا که جذب نيتروژن از خاک توسط گياه همراه جريان توده اي آب است، لذا رقابت براي آن به رقابت براي آب وابسته است. اين بررسي به منظور ارزيابي تاثير مقدار کاربرد نيتروژن بر تعامل رقابتي ذرت و تاج خروس تا مرحله تاسل دهي کامل ذرت و بر اساس روش سري هاي جايگزيني با نسبت هاي مختلف کاشت ۰:۱۰۰، ۲۵:۷۵، ۵۰:۵۰، ۷۵:۲۵ و ۱۰۰:۰ از تاج خروس:ذرت در سال ۱۳۸۸ و در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسي عبارت بودند از رطوبت خاک در دو سطح ۵۰ و ۲۵ درصد ظرفيت زراعي و کاربرد نيتروژن در سه سطح (۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار). نتايج نشان دادند که افزايش کاربرد نيتروژن منجر به افزايش معني دار (p≤۰٫۰۵) در توليد ماده خشک ذرت و تاج خروس در کشت خالص آنها شد و با وجود پاسخ بهتر تاج خروس به افزايش کاربرد نيتروژن در مقايسه با ذرت، توان رقابتي ذرت را نيز افزايش داد. تنش خشکي توليد ماده خشک هر دو گياه را به طور معني دار کاهش داد و مزيت نسبي کاربرد نيتروژن را از بين برد، به طوري که افزايش کاربرد نيتروژن در ذرت در اين شرايط توجيهي نداشت.