مقاله بررسي تاثير تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و كارآيي مصرف آب در ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد بر عملكرد و كارآيي مصرف آب در ارقام گندم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله عملکرد
مقاله کارايي مصرف آب
مقاله کارايي تبخير و تعرق
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جامي الاحمدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به محدوديت منابع آبي، تعيين حداقل مقدار آبي كه منجر به توليد حداكثر عملكرد مي شود از اهميت بسيار برخوردار است. در اين راستا پژوهشي در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ به طور همزمان در دو منطقه تربت جام و كرج، به صورت آزمايش فاكتوريل بر پايه بلوك هاي كامل تصادفي با دو فاکتور و در چهار تكرار اجرا شد. فاکتور اول شامل ۹ رژيم مختلف آبياري بر مبناي درصد تخليه رطوبتي خاک بود که عبارت بودند از T1 (آبياري در ۴۰ درصد تخليه رطوبتي در تمام دوره رشد)؛ T2 و T3 آبياري به ترتيب در ۶۰ درصد و ۸۰ درصد تخليه رطوبتي از ابتداي طويل شدن ساقه ها تا پايان دوره رشد)؛ T4 و T6 آبياري به ترتيب در ۶۰ درصد و ۸۰ درصد تخليه رطوبتي در زمان گلدهي، آبياري در ۴۰ درصد تخليه رطوبتي در ساير مراحل رشد)؛ T5 و T7 آبياري در ۴۰ درصد تخليه رطوبتي تا زمان گلدهي؛ آبياري به ترتيب در ۶۰ درصد و ۸۰ درصد تخليه رطوبتي از زمان گلدهي تا پايان دوره رشد)؛ T8 آبياري در ۴۰ درصد تخليه رطوبتي تا زمان گلدهي؛ قطع آبياري از گلدهي تاپايان دوره رشد)؛ و T9 آبياري در ۴۰ درصد تخليه رطوبتي تا ابتداي پر شدن دانه؛ قطع آبياري در طول دوره پر شدن دانه). فاکتور دوم شامل سه رقم گندم (چمران، مرودشت و گاسپارد) بود. نتايج نشان داد كه انجام كم آبياري آخر فصل، نسبت به اعمال تيمارهاي كم آبياري در مراحل ابتدايي رشد تاثير زيادتري بر عملكرد و کارايي مصرف آب داشت، و مراحل گلدهي و دانه بندي حساس ترين مراحل به تنش بودند. کارايي مصرف آب در بين تيمارهاي مختلف تنش رطوبتي بين ۰٫۱۷ تا ۱٫۳۴ کيلوگرم در مترمکعب در نوسان بود. واکنش ارقام گندم به رژيم هاي آبياري در دو منطقه مورد بررسي متفاوت بود و شرايط گرم و خشک حاکم در تربت جام منجر به مصرف آب بيشتر و کارايي مصرف آب کمتر در اين منطقه شد. در بين صفات مورد مطالعه عملكرد دانه بيشترين تاثير مستقيم را بر کارايي مصرف آب داشت و بعد از آن ميزان آب مصرفي مابقي تغييرات کارايي مصرف آب را توجيه کرد. بنابراين به نظر مي رسد مديريت آبياري گندم به ويژه در مراحل انتهايي رشد از اهميت ويژه اي برخوردار است، و بايد در هر منطقه مطابق با شرايط اقليمي حاکم مورد توجه قرار گيرد.