مقاله بررسي تاثير تنش شوري بر روي برخي خصوصيات مرفولوژي و آناتومي سه گونه سالسولا (dendroides Pall Salsola , Moq richteri Salsola S.C.G mel, Salsola rigida ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تنش شوري بر روي برخي خصوصيات مرفولوژي و آناتومي سه گونه سالسولا (dendroides Pall Salsola , Moq richteri Salsola S.C.G mel, Salsola rigida )
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفناجيان
مقاله تنش شوري
مقاله کرک
مقاله سالسولا
مقاله مرفولوژي
مقاله آناتومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري خاك يكي از مشکلات مهم مناطق خشک و نيمه خشک جهان مي باشد. بر اساس گزارش سازمان خواربار و كشاورزي بيش از ۴۰ درصد از اراضي تحت آبياري ايران در معرض شوري قرار دارند. امروزه استفاده از روش بيولوژيك جهت مقابله با مسايل شوري خاك به طور وسيع بكارگرفته مي شود. ولي موفقيت چشمگير زماني حاصل مي شود كه منابع ذخيره گياهي كه داراي تغييرات ژنتيكي مطلوب هستند در دسترس باشند. چرا كه مقاومت هاي متفاوت در برابر شوري ناشي از تنوع ژنتيكي گياهان مي باشد و انتخاب بر اساس يك عامل، معيار مناسبي در ارزيابي مقاومت به شوري نخواهد بود. بنابراين در انتخاب ارقام مقاوم لازم است به مجموعه اي از شاخص هاي مقاومت به شوري كه موجب تغييراتي در فيزيولوژي، آناتومي و مرفولوژي گونه ها و ارقام گياهي مي گردند، توجه شود. در اين تحقيق تاثير تنش شوري روي سه گونه مرتعي مورد بررسي قرار گرفت. به طوري که هر سه گونه مورد آزمايش در اين بررسي از خانواده اسفناجيان بوده و جهت تعليف دام و احياي مناطق خشك و نيمه خشك مناسب هستند. اين تحقيق به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي و در چهار تكرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه گونه مرتعيS.rigida ،S.dendroides  و  S.richteriو ۷ سطح مختلف محلول آب شور محتوي كلرور سديم خالص، با غلظت هاي ۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰،۵۰۰  و ۶۰۰ ميلي مولار بود. هدف از انجام اين تحقيق بررسي برخي از شاخص هاي مقاومت به شوري بود. از اين رو، نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه شوري بر خصوصيات مرفولوژي و آناتومي گياهان اثر مي گذارد. به طوري كه با افزايش شوري تغييرات مرفولوژي در گياهان نظير: ريزش برگ هاي پاييني، زردشدگي برگ ها و گوشتي شدن برگ ها مشاهده گرديد و با توجه به نتايج بدست آمده از آناتومي برگ ها مشاهده شد كه گياهان مورد آزمايش براي مقابله با شوري از مكانيسم تجمع کريستال هاي نمک در سلولهاي مزوفيلي برگ و همچنين افزايش کرک جهت کاهش ميزان تبخير و تعرق و دفع نمک استفاده مي كنند.